Contract de împrumut de folosinţă comodat codul civil

By | Tuesday, October 19, 2021

Navigare

 • Art. 2147 Noul cod civil Calitatea de comodant Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut
 • Art. 2146 Noul cod civil Noţiune Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut
 • Partenerii noștri
 • Contractul de comodat
 • Art. 2147 Noul cod civil Calitatea de comodant Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut

  Safta-Romano, Contracte civile. Polirom, laşi, , p. Este, de asemenea, un contract cu titlu gratuit, acest caracter juridic rezultând chiar din dispoziţia legală. Caracterul gratuit al contractului de împrumut stabileşte ca regulă faptul că acesta nu poate îmbrăca forma unui contract cu titlu oneros. Gratuitatea contractului ţine atât de natura, cât şi de esenţa comodatului G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii, p. Gratuitatea contractului nu se opune însă stipulării în contract a unei sume de bani, care să reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosinţei.

  Suportarea contravalorii uzurii de către comodatar, în cazul lucrurilor susceptibile de uzură prin folosinţă, nu transformă comodatul într-un contract cu titlu oneros, ci reprezintă o concretizare a obligaţiei de restituire a lucrului în starea în care a fost predat Fr. Deak, Contracte speciale, , p. Chiar dacă pe parcursul derulării contractului se pot naşte obligaţii şi în sarcina comodantului, contractul rămâne unilateral, deoarece obligaţia este extracontractuală D. Chiricâ, Tratat de drept civil.

  Contracte speciale. Vânzarea şi schimbul, Ed. Beck, Bucureşti, , p. Consecinţa caracterului netranslativ de proprietate al comodatului este aceea că şi după încheierea contractului, comodantul rămâne proprietarul lucrului, comodatarul dobândind numai detenţiunea lucrului D.

  Macovei, I. Cadariu, Drept civil. Contracte, Ed. Junimea, laşi, , p. Safta-Romano, op. Deşi există o oarecare asemănare cu uzufructul, deoarece atât uzufructuarul, cât şi comodatarul folosesc bunul altuia, deosebirile sunt evidente. Astfel, în timp ce uzufructuarul beneficiază de un drept real, comodatarul are doar un drept personal; uzufructul poate fi şi oneros, iar comodatul nu poate fi decât gratuit; comodatarul nu va putea, asemenea uzu-fructuarului, să cedeze dreptul său altuia.

  Comodatul nu se confundă cu donaţia, deoarece acest din urmă contract transferă proprietatea, pe când comodatul, nu E. Obiectul contractului de comodat poate fi orice bun mobil sau imobil, cu excepţia acelora pentru care se prevede prin dispoziţii legale interdicţia înstrăinării sau obligaţia de a fi deţinute de anumite persoane sau în anumite condiţii spre exemplu, armele şi muniţiile, al căror regim juridic este reglementat de Legea nr.

  Comodatul poate avea ca obiect numai lucruri nefungibile individual determinate , întrucât urmează să fie restituite în natură, în individualitatea lor. Astfel fiind, pot constitui obiectul contractului lucrurile neconsumptibile a căror folosire nu implică, la prima întrebuinţare, consumarea substanţei ori înstrăinarea lor. Prin voinţa lor, părţile nu vor putea însă să considere ca fiind fungibile bunurile certe, deoarece s-ar ajunge la schimbarea naturii convenţiei.

  De exemplu, dacă se împrumută un autoturism, iar părţile convin să fie remis un alt autoturism, vom fi în prezenţa unui contract de schimb E. Mureşan, Contracte civile speciale, voi. II, Ed. Cordial Lex, Cluj Napoca, , p. Bunurile proprietate publică a statului pot forma, de asemenea, obiectul contractului de comodat, dar numai dacă proprietarul locatorul are dreptul să renunţe la chirie G.

  Stdnciulescu, Instituţii, p. Faptul material al predării bunului putea fi dovedit, indiferent de valoare, prin orice mijloc de probă. Prin contractul de comodat, comodatarul devine titularul unui drept de folosinţă, calitate ce-i conferă dreptul de a exercita acţiunea în evacuare, această acţiune vizând protejarea dreptului de folosinţă, iar nu a dreptului de proprietate C.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

  Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt în sarcina comodatarului. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Încheiat astăzi Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: Bunurile prevăzute la punctul 2.

  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de Predarea bunurilor va avea loc la data de Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de Dacă în termen de Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului 6 dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract.

  În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire A. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

  Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

  Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar care rămâne la comodant. Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Sit web.

  Contract de împrumut de folosinţă comodat codul civil

  Practica notariala 26 Martie Încheierea unui contract real. Remiterea autoturismului spre folosinţă gratuită este un element necesar pentru existenţa comodatului iar nu pentru executarea contractului în situaţia în care proprietarul autoturismului înmatriculat în România doreşte să-i cedeze în mod gratuit folosinţa către o altă persoană, poate face o ofertă de comodat sau, dacă ambele părţi sunt prezente, un contract de comodat, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art.

  Astfel ia naştere un contract real în care se stabilesc obligaţiile comodatarului. Dacă părţile nu se pot prezenta împreună, contractul de comodat se poate perfecta, după cum s-a arătat, prin întocmirea unei oferte de a contracta, în condiţiile arătate de art. Proprietarul ar putea solicita autentificarea unei oferte de împrumut a autoturismului iar comodatarul, oriunde acesta s-ar afla, va putea să accepte oferta dacă autoturismul i-a fost deja remis; convenţia actele juridice unilaterale ale ofertei şi acceptării poate fi finalizată şi prin îndeplinirea procedurii de legalizare a semnăturii părţilor.

  Ionita Cristina 15 Februarie Reglementarea anterioară: C. Comodatul este un contract prin care cineva împrumută altuia un lucru spre a se servi de dânsul, cu îndatorire de a-l înapoia C. Momentul încheierii contractului de împrumut îl constituie deci predarea efectivă a bunului, şi nu cel al încheierii contractului în formă autentică E.

  Safta-Romano, Contracte civile. Polirom, laşi, , p. Este, de asemenea, un contract cu titlu gratuit, acest caracter juridic rezultând chiar din dispoziţia legală. Caracterul gratuit al contractului de împrumut stabileşte ca regulă faptul că acesta nu poate îmbrăca forma unui contract cu titlu oneros. Gratuitatea contractului ţine atât de natura, cât şi de esenţa comodatului G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii, p.

  Gratuitatea contractului nu se opune însă stipulării în contract a unei sume de bani, care să reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosinţei. Suportarea contravalorii uzurii de către comodatar, în cazul lucrurilor susceptibile de uzură prin folosinţă, nu transformă comodatul într-un contract cu titlu oneros, ci reprezintă o concretizare a obligaţiei de restituire a lucrului în starea în care a fost predat Fr.

  Deak, Contracte speciale, , p. Chiar dacă pe parcursul derulării contractului se pot naşte obligaţii şi în sarcina comodantului, contractul rămâne unilateral, deoarece obligaţia este extracontractuală D. Chiricâ, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vânzarea şi schimbul, Ed. Beck, Bucureşti, , p. Consecinţa caracterului netranslativ de proprietate al comodatului este aceea că şi după încheierea contractului, comodantul rămâne proprietarul lucrului, comodatarul dobândind numai detenţiunea lucrului D.

  Macovei, I. Cadariu, Drept civil. Contracte, Ed. Junimea, laşi, , p. Safta-Romano, op. Deşi există o oarecare asemănare cu uzufructul, deoarece atât uzufructuarul, cât şi comodatarul folosesc bunul altuia, deosebirile sunt evidente. Astfel, în timp ce uzufructuarul beneficiază de un drept real, comodatarul are doar un drept personal; uzufructul poate fi şi oneros, iar comodatul nu poate fi decât gratuit; comodatarul nu va putea, asemenea uzu-fructuarului, să cedeze dreptul său altuia.

  Comodatul nu se confundă cu donaţia, deoarece acest din urmă contract transferă proprietatea, pe când comodatul, nu E. Obiectul contractului de comodat poate fi orice bun mobil sau imobil, cu excepţia acelora pentru care se prevede prin dispoziţii legale interdicţia înstrăinării sau obligaţia de a fi deţinute de anumite persoane sau în anumite condiţii spre exemplu, armele şi muniţiile, al căror regim juridic este reglementat de Legea nr.

  Comodatul poate avea ca obiect numai lucruri nefungibile individual determinate , întrucât urmează să fie restituite în natură, în individualitatea lor. Astfel fiind, pot constitui obiectul contractului lucrurile neconsumptibile a căror folosire nu implică, la prima întrebuinţare, consumarea substanţei ori înstrăinarea lor. Prin voinţa lor, părţile nu vor putea însă să considere ca fiind fungibile bunurile certe, deoarece s-ar ajunge la schimbarea naturii convenţiei.

  Sub această rezervă, acest tip de contract poate fi încheiat, evident, şi între două persoane juridice. Spre exemplu, dacă o societate deţine bunul în baza unui contract de comodat, aceasta în calitate de comodatar nu poate permite unui terţ să folosească bunul decât cu aprobarea prealabilă a comodantului. Dacă societatea respectivă deţine bunul în baza unui contract de închiriere sau locaţiune fără interdicţia subînchirierii, societatea comercială poate încheia contractul de comodat cu un terţ, fără a fi necesară aprobarea proprietarului.

  In cazul in care am cumparat un produs in rate pe persoana fizica altfel nu puteam si il folosesc pentru firma care o am Intreprindere Individuala pot incheia un contract de comodat intre mine si firma mea pentru a baga rata lunara care o platesc pe cheltuielile firmei,bunul fiind folosit stict pt firma? Detin o proprietate compusa din 2 apartamente. Proiectul casei este individual si nu impartit pe apartamente.

  Am decis sa inchiriez apartamentul de la etaj si incerc sa pun contoare separate pentru gaz si electricitate. Automat, doresc sa despart incalzirea apartamentelor alocand fiecaruia propriul sistem de incalzire pe gaz.

  Proiectantul ma sfatuieste sa fac un act de comodat intre mine proprietar unic si mama mea pentru ca nu poate face 2 proiecte pentru centrala pe acelasi nume la aceeasi adresa. Va rog sa ma sfatuiti, deorece nu stiu cat de corect este.

  In urma contractului de comodat este posibil sa fac contract de inchiriere cu posibilul chirias? Contractul pe casa este contract de vanzare cumparare cu clauza de uzufruct, care din punctul meu de vedere deja ii ofera mamei mele dreptul de a lua decizii asupra bunului ceea ce ar face si un contract de comodat.

  Salvează-mi numele, emailul pentru următoarea dată când voi lasa un comentariu. Sunt de acord cu Termeni și condiții. Sunt de acord cu Politica de confidențialitate. Nume Email Continuând, acceptați Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Log into your account. Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Password recovery. Ți-ai uitat parola? Cere ajutor. Acasă Juridic Contractul de comodat.

  CJUE: Perioada minimă de repaus dacă se încheie mai multe contracte de muncă cu același angajator. Decizie ÎCCJ: Gradație de merit şi majorarea salariului de bază de care beneficiază personalul didactic. Excepție de neconstituționalitate respinsă: Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice. Este interzis contractul de comodat intre doua persoane juridice? Bună ziua, Contractul de comodat este un împrumut de folosinţă prin care una din părţi, numită comodant, remite, cu titlu gratuit, un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numită comodatar, pentru a se folosi de acel bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

  Ma interesează dacă contractul de comodat pentru locuința trebuie legalizat la notar. Buna ziua. Please enter your comment!

  Please enter your name here. You have entered an incorrect email address! Articole Recomandate. Hotărârea privind acordarea biletelor de tratament balnear

  Art. 2146 Noul cod civil Noţiune Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut

  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de La expirarea prezentului contract, părţile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:.

  Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. Prevederile prezentului capitol, articol, alineat Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt în sarcina comodatarului. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Încheiat astăzi Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: Bunurile prevăzute la punctul 2.

  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de Predarea bunurilor va avea loc la data de Legislaţie construcţii. Legislaţie IT şi internet. Publicitate Cookies Colaboratori. Comentarii despre Art. Vasile 17 Septembrie Totuși cum trebuie sa interpretez acest articol din noul cod civil, privind calitatea de comodant. Am un imobil proprietate privata pe care îl transmit printr-un contract de comodat unei persoane juridice la care sunt actionar. Firma are drept activitate și activitatea de închiriere.

  Imobilul poate fi închiriat mai departe de către persoana juridica? Este sau nu legal? Va mulțumesc. Ionita Cristina 15 Februarie 1. Părţile contractante în cadrul contractului de împrumut de folosinţă poartă denumirea de comodant, adică persoana care remite un bun mobil sau imobil şi comodatar, adică per-sona care are obligaţia de-a restitui bunul împrumutat după un anumit termen. Comodatul este un contract prin care se transmite folosinţa bunului, astfel că pot avea calitatea de comodant un uzufructuar, un locator, nefiind necesară existenţa unei identităţi între proprietarul bunului şi comodant.

  Spre deosebire de vechea reglementare a Codului civil, unde se menţiona la art. Dispoziţiile art.

  Partenerii noștri

  Contract de împrumut de folosinţă comodat codul civil

  Hotărârea comodat acordarea biletelor de tratament balnear Comodatul, sau împrumutul civil folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil folosinţă imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru contract se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp. Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele codul Împrumut prezentului contract folosinţă va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. Buna ziua. Deşi este real că un comodant contract trebuie codul fie neapărat proprietarul bunului, în persoana pârâţilor nu se regăseşte nici una dintre calităţile cerute pentru a încheia acte civil administrare, şi anume uzufructuar sau comodat I. A ţi înfiinţat o asociaţie şi, pentru stabilirea sediului, trebuie să încheiaţi un contract de comodat.

  Contractul de comodat

  Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

  Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt în sarcina comodatarului. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Încheiat astăzi Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: Bunurile prevăzute la punctul 2.

  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de Predarea bunurilor va avea loc la data de Am decis sa inchiriez apartamentul de la etaj si incerc sa pun contoare separate pentru gaz si electricitate. Automat, doresc sa despart incalzirea apartamentelor alocand fiecaruia propriul sistem de incalzire pe gaz.

  Proiectantul ma sfatuieste sa fac un act de comodat intre mine proprietar unic si mama mea pentru ca nu poate face 2 proiecte pentru centrala pe acelasi nume la aceeasi adresa. Va rog sa ma sfatuiti, deorece nu stiu cat de corect este. In urma contractului de comodat este posibil sa fac contract de inchiriere cu posibilul chirias?

  Contractul pe casa este contract de vanzare cumparare cu clauza de uzufruct, care din punctul meu de vedere deja ii ofera mamei mele dreptul de a lua decizii asupra bunului ceea ce ar face si un contract de comodat. Salvează-mi numele, emailul pentru următoarea dată când voi lasa un comentariu. Sunt de acord cu Termeni și condiții. Sunt de acord cu Politica de confidențialitate. Nume Email Continuând, acceptați Politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

  Log into your account. Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Password recovery. Ți-ai uitat parola? Cere ajutor. Acasă Juridic Contractul de comodat. CJUE: Perioada minimă de repaus dacă se încheie mai multe contracte de muncă cu același angajator.

  Decizie ÎCCJ: Gradație de merit şi majorarea salariului de bază de care beneficiază personalul didactic. Excepție de neconstituționalitate respinsă: Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice. Este interzis contractul de comodat intre doua persoane juridice?

  Bună ziua, Contractul de comodat este un împrumut de folosinţă prin care una din părţi, numită comodant, remite, cu titlu gratuit, un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numită comodatar, pentru a se folosi de acel bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp. Ma interesează dacă contractul de comodat pentru locuința trebuie legalizat la notar. Buna ziua. Spre deosebire de vechea reglementare a Codului civil, unde se menţiona la art.

  Dispoziţiile art. Comodatul face parte din categoria contractelor reale, pentru încheierea lui fiind necesară realizarea acordului de voinţă, cât şi predarea lucrului care formează obiectul contractului. Din acest punct de vedere, se constată că, potrivit contractului de vânzare-cumpărare încheiat, transmiterea dreptului de proprietate de la pârâţii-vânzători la reclamanta-cumpărătoare s-a realizat la data autentificării actului, iar transmiterea posesiei la data de 15 iunie Pârâţii au încheiat ulterior datei la care a fost transmisă posesia bunului un contract de comodat.

  Deşi este real că un comodant nu trebuie să fie neapărat proprietarul bunului, în persoana pârâţilor nu se regăseşte nici una dintre calităţile cerute pentru a încheia acte de administrare, şi anume uzufructuar sau locatar I. Contractul de comodat este acea convenţie prin care o persoană, numită comodant, remite spre folosinţă temporară şi gratuită unei alte persoane, numită comodatar, un lucru determinat, cu obligaţia acestuia din urmă de a-l restitui la termen în natură, în individualitatea sa.

  O astfel de operaţiune juridică, în care părţile unei convenţii acţionează, în deplină cunoştinţă de cauză, în dauna adevăratului titular al dreptului transmis şi în vederea fraudării acestuia, are un caracter speculativ şi este determinată de o cauză ilicită, determinând aplicarea sancţiunii nulităţii absolute a contractului de comodat încheiat în acest mod Jud. Sectorului 1 Bucureşti, sent.

  Civilă Vechiul Cod de Proc.

  CODUL CIVIL - Contractul (art. 1164 - 1323)

  Proiectul casei este individual si nu impartit pe apartamente. Excepție de folosinţă respinsă: Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale codul persoanelor fizice. II, Ed. Civil construcţii. Cordial Comodat, Cluj Napoca, comodat, p. Contract astfel de folosinţă juridică, în civil părţile unei convenţii acţionează, în deplină cunoştinţă de cauză, în dauna adevăratului titular al dreptului transmis şi în împrumut fraudării acestuia, are un caracter speculativ şi este determinată împrumut o cauză ilicită, determinând aplicarea sancţiunii nulităţii absolute a codul de comodat încheiat în contract mod Jud.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *