Contract de împrumut de folosinţa english

By | Tuesday, October 19, 2021

Navigare

 • Traducere "contract de imprumut" în engleză
 • Translation of "contractului de imprumut" in English
 • Traducere "contract de imprumut" în engleză

  History Favourites. Reverso for Windows It's free Download our free app. Join Reverso, it's free and fast! Register Login. These examples may contain rude words based on your search. These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "contractului de imprumut" in English. See examples translated by loan contract Noun 8 examples with alignment.

  See examples translated by loan agreement Noun 6 examples with alignment. De asemenea, conform contractului de împrumut din partea DGTF din , ENVC a acceptat să prezinte drept garanție veniturile rezultate din construcția anumitor nave pentru marina portugheză. Astfel, dacă Nitrogénművek nu rambursează împrumuturile, iar MFB solicită garanția, statul poate satisface creanțele acesteia din în baza contractului de împrumut. Thus, if Nitrogénművek fails to repay the loans and MFB calls the guarantee, the State can satisfy its claims from the pledges under the loan agreement.

  Această garanție reală a fost estimată de autoritățile portugheze la o valoare de aproximativ de milioane EUR la momentul semnării contractului de împrumut și a contractului de garanție [6]. This collateral was estimated by the Portuguese authorities to be worth around EUR million when the loan agreement and the guarantee agreement were signed [6].

  Ai citit textul mic al contractului de împrumut? Did you read the fine print on this loan contract? Similarly, the sale amount was to be increased if the annual interest on the loan agreement concluded between Fundacion Valencia and Bankia for the acquisition of the shares were to increase i.

  În ceea ce privește achitarea plății principale, Fondul IBG atrage atenția asupra dispoziției Codului Civil german potrivit căreia plata principală devine scadentă la încetarea contractului de împrumut cu excepția cazului în care contractul prevede altfel. As regards the repayment of the principal, the IBG Fund points out that the German Civil Code stipulates that the principal becomes due when the loan contract is terminated unless the contract provides otherwise. Daca produsele cumparate nu corespund contractului de imprumut , creditorul poate fi tras la raspundere, insa numai daca are incheiat un contract cu furnizorul, in acest sens, indiferent de numarul de furnizori cu care are incheiate astfel de contracte.

  He'll sign a loan agreement. Creanțele neperformante sunt numite adesea credite neperformante, chiar dacă acordul de bază nu este un contract de împrumut. Non-performing receivables are often called non-performing loans NPL even if the underlying contract is not a loan agreement.

  Garanția a fost acordată pentru un nou contract de împrumut , cu o nouă durată de 10 ani. Indeed, the guarantee was granted in the context of a new loan contract , with a new duration of 10 years. Pentru aceasta, va trebui sa faceti un contract de imprumut cu firma, ce va fi raportat Bancii Nationale din Romania, drept contract incheiat intr-o moneda straina. For this purpose, you need to sign a loan contract with your company that will be reported to the National Bank of Romania, as a foreign currency loan.

  În cele din urmă, Grecia a informat Comisia că garanția din nu a fost încă activată, întrucât întreprinderea nu a semnat până în momentul de față niciun contract de împrumut cu vreo bancă și nu a avut loc nicio rambursare a împrumutului. Finally, Greece informed the Commission that the guarantee has not yet been activated, as the company has not signed any loan contract with any bank and no loan payment has taken place.

  În afară de asta, statele membre pot solicita justificarea legală a plăților efectuate în temeiul contractului de exemplu, contract de împrumut sau contract de licență. Member States may request in addition the legal justification for the payments under the contract e. Pentru orice proiect de investiții finanțat printr-un împrumut special se încheie un contract de împrumut între Comisie, acționând pentru Comunitate, și împrumutător.

  A loan contract shall be drawn up between the Commission, acting for the Community, and the borrower in respect of any investment project financed by a special loan. În aceste condiții, ETVA a acceptat, probabil, să încheie acest contract de împrumut , dar a inclus în contract dispoziții care să-i permită să refuze să plătească împrumutul atunci când HSY urma să îi ceară să facă o asemenea plată.

  In these circumstances, ETVA probably accepted to conclude this loan contract , but put in the contract provisions allowing her to refuse to pay out the loan when HSY would ask such a payment. În cazul garanțiilor pentru plățile în avans, Comisia remarcă faptul că plățile în avans garantate de Corporația pentru Asigurarea Creditelor de Export sunt un tip de contract de vânzare, nu un contract de împrumut , și că pentru plățile în avans nu este percepută nicio dobândă.

  In the case of guarantees for advance payments, the Commission notes that advance payments guaranteed by the Export Credit Insurance Corporation are a type of sale contract, not a loan contract , and that no interest is charged on advance payments.

  Dara dacă cumpăram un contract de împrumut de la un bancher, plătindu-l cu buna credința, nu contează fapul ca acel contract poate a fost semnat ilegal. But if we buy a loan contract from a banker and give him real value for it in good faith Urmează să semnați un contract de împrumut împreună. You'll be signing a lease together next.

  Pe lângă utilitatea sa imediată, acest contract de împrumut este important pentru noi deoarece îmbunătățește cooperarea între cele doua organizații, ceea ce reprezintă o alegere strategică pentru CEED România.

  In addition to its immediate use, this credit contract is important to us as it strengthens the cooperation among the two organizations, which is a strategic choice for CEED Romania.

  Contract de împrumut de folosinţa english

  Finally, Greece informed the Commission that the guarantee has not yet been activated, as the company has not signed any loan contract with any bank and no loan payment has taken place. În afară de asta, statele membre pot solicita justificarea legală a plăților efectuate în temeiul contractului de exemplu, contract de împrumut sau contract de licență.

  Member States may request in addition the legal justification for the payments under the contract e. Pentru orice proiect de investiții finanțat printr-un împrumut special se încheie un contract de împrumut între Comisie, acționând pentru Comunitate, și împrumutător. A loan contract shall be drawn up between the Commission, acting for the Community, and the borrower in respect of any investment project financed by a special loan. În aceste condiții, ETVA a acceptat, probabil, să încheie acest contract de împrumut , dar a inclus în contract dispoziții care să-i permită să refuze să plătească împrumutul atunci când HSY urma să îi ceară să facă o asemenea plată.

  In these circumstances, ETVA probably accepted to conclude this loan contract , but put in the contract provisions allowing her to refuse to pay out the loan when HSY would ask such a payment.

  În cazul garanțiilor pentru plățile în avans, Comisia remarcă faptul că plățile în avans garantate de Corporația pentru Asigurarea Creditelor de Export sunt un tip de contract de vânzare, nu un contract de împrumut , și că pentru plățile în avans nu este percepută nicio dobândă.

  In the case of guarantees for advance payments, the Commission notes that advance payments guaranteed by the Export Credit Insurance Corporation are a type of sale contract, not a loan contract , and that no interest is charged on advance payments.

  Dara dacă cumpăram un contract de împrumut de la un bancher, plătindu-l cu buna credința, nu contează fapul ca acel contract poate a fost semnat ilegal. But if we buy a loan contract from a banker and give him real value for it in good faith Urmează să semnați un contract de împrumut împreună. You'll be signing a lease together next.

  Pe lângă utilitatea sa imediată, acest contract de împrumut este important pentru noi deoarece îmbunătățește cooperarea între cele doua organizații, ceea ce reprezintă o alegere strategică pentru CEED România. In addition to its immediate use, this credit contract is important to us as it strengthens the cooperation among the two organizations, which is a strategic choice for CEED Romania.

  Comodatarul evaluează folosinţa apartamentului, la suma de Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: a să îngrijească şi să conserve locuinţa ca un bun proprietar; b să folosească locuinţa conform destinaţiei sale, determinată prin natura sa; c să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale locuinţei cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, abonament telefon, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului ; d să predea locuinţa liberă şi în bună stare, la data expirării termenului contractului; e răspunde dacă locuinţa se deteriorează din vina sa.

  Obligaţiile comodantului sunt următoarele: a să predea spre folosinţă comodatarului Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de Predarea locuinţei va avea loc la data de Între comodant şi asociatul 1, 2 sau 3, există un contract de închiriere înregistrat sub nr. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

  Prevederile prezentului capitol, articol, alineat Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. În ceea ce privește achitarea plății principale, Fondul IBG atrage atenția asupra dispoziției Codului Civil german potrivit căreia plata principală devine scadentă la încetarea contractului de împrumut cu excepția cazului în care contractul prevede altfel.

  As regards the repayment of the principal, the IBG Fund points out that the German Civil Code stipulates that the principal becomes due when the loan contract is terminated unless the contract provides otherwise. Daca produsele cumparate nu corespund contractului de imprumut , creditorul poate fi tras la raspundere, insa numai daca are incheiat un contract cu furnizorul, in acest sens, indiferent de numarul de furnizori cu care are incheiate astfel de contracte.

  If the products bought do not correspond to the loan contract , the creditor can be held liable, but only if it had concluded a contract with the supplier, in this sense, regardless of the number of suppliers with whom it had concluded such contracts.

  Apoi, Comisia s-a pronunțat în mod nejustificat asupra plății integrale a acțiunilor pe care KG Holding le deținea la Kliq BV prin compensarea obligației de plată cu creanța deținută de KG Holding împotriva Kliq BV în baza contractului de împrumut.

  The applicant submits, second, that the Commission erred in its claim regarding the full payment of KG Holding's shares in Kliq BV through set-off of the obligation to make full payment against KG Holding's claim against Kliq BV under the loan agreement. Potrivit autorităților portugheze, revocarea autorizației BPP de către Banco de Portugal implică această lichidare și, prin urmare, în conformitate cu contractul, sumele împrumutului au devenit scadente și au fost solicitate de către bancă în calitatea acesteia de agent în temeiul contractului de împrumut.

  According to the Portuguese authorities, the revocation of BPP's licence by the Bank of Portugal implies such dissolution and, therefore, under the contract the loan amounts became due and were called in by the bank acting as agent under the loan agreement.

  SIF consideră că situația sa financiară era solidă la momentul acordării împrumutului și că garanțiile la momentul încheierii contractului de împrumut erau, în mare măsură, suficiente pentru a rambursa integral împrumutul FSIH. SIF considers that its financial situation was sound when the loan was granted and that the guarantees at the time of the loan agreement were more than enough to repay the entire loan from FSIH.

  Iar omisiunea băncii de a informa pe cel ce împrumuta asupra naturii banilor dați ca urmare a contractului de împrumut și absenta fizica a oricăror bani pe care banca ii da, este irelevant. The bank's failure to inform the borrower about the true nature of the loan contract Astfel, a devenit evident faptul că întreprinderea nu putea îndeplini condițiile contractului de împrumut , iar conturile anuale nu puteau fi prezentate fără rezerve din partea contabililor în ceea ce privește principiul continuității activității, cu excepția cazului în care situația se schimba în mod semnificativ.

  Translation of "contractului de imprumut" in English

  Avocati Folosinţa juridici Consultanti asigurari Consultanti finantari, credite Consultanti fiscali Consultanti managementul calitatii Consultanti contract industriala Consultanti proprietate english Consultanti protectia mediului Consultanti resurse english Contabili Evaluatori Executori judecatoresti Experti judiciari Lichidatori Folosinţa Notari Traducatori autorizati. Împrumut exemple împrumut conține termeni colocviali. He'll sign a loan agreement. Vezi exemple care contract traducerea loan contract Substantiv 9 exemple cu termeni corespondenți. Ai uitat parola?

  Contract de împrumut de folosinţa english

  Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "contract de imprumut" în engleză. Vezi exemple care conțin traducerea loan contract Substantiv 9 exemple cu termeni corespondenți. Vezi exemple care conțin traducerea loan agreement Substantiv 3 exemple cu termeni corespondenți. La semnarea oricărui contract de împrumut bonificat, Banca comunică Comisiei suma totală estimată a bonificării dobânzii exprimată în ECU.

  On the signing of each loan contract , the Bank shall communicate to the Commission the estimated total amount of the interest-rate subsidy expressed in ecus. Pe acest temei, probabil că statul a forțat ETVA, la rândul său, să semneze acest contract de împrumut pentru a facilita finalizarea vânzării HSY.

  Va semna un contract de împrumut. He'll sign a loan agreement. Creanțele neperformante sunt numite adesea credite neperformante, chiar dacă acordul de bază nu este un contract de împrumut. Non-performing receivables are often called non-performing loans NPL even if the underlying contract is not a loan agreement. Garanția a fost acordată pentru un nou contract de împrumut , cu o nouă durată de 10 ani.

  Indeed, the guarantee was granted in the context of a new loan contract , with a new duration of 10 years. Pentru aceasta, va trebui sa faceti un contract de imprumut cu firma, ce va fi raportat Bancii Nationale din Romania, drept contract incheiat intr-o moneda straina.

  For this purpose, you need to sign a loan contract with your company that will be reported to the National Bank of Romania, as a foreign currency loan. În cele din urmă, Grecia a informat Comisia că garanția din nu a fost încă activată, întrucât întreprinderea nu a semnat până în momentul de față niciun contract de împrumut cu vreo bancă și nu a avut loc nicio rambursare a împrumutului.

  Finally, Greece informed the Commission that the guarantee has not yet been activated, as the company has not signed any loan contract with any bank and no loan payment has taken place. În afară de asta, statele membre pot solicita justificarea legală a plăților efectuate în temeiul contractului de exemplu, contract de împrumut sau contract de licență.

  Member States may request in addition the legal justification for the payments under the contract e. Pentru orice proiect de investiții finanțat printr-un împrumut special se încheie un contract de împrumut între Comisie, acționând pentru Comunitate, și împrumutător. A loan contract shall be drawn up between the Commission, acting for the Community, and the borrower in respect of any investment project financed by a special loan. În aceste condiții, ETVA a acceptat, probabil, să încheie acest contract de împrumut , dar a inclus în contract dispoziții care să-i permită să refuze să plătească împrumutul atunci când HSY urma să îi ceară să facă o asemenea plată.

  In these circumstances, ETVA probably accepted to conclude this loan contract , but put in the contract provisions allowing her to refuse to pay out the loan when HSY would ask such a payment. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Un proiect SiWeb. Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale! Modele contracte www. Ai uitat parola?

  Home Modele de contracte Modele de acte Catalog juridic Contact. Comanda acum peste de Modele de Contracte pe site-ul www. Modele contracte. Cauta contract. Search this site:. Modele de acte. Modele acte. Modele de contracte. Catalog juridic. Avocati Consilieri juridici Consultanti asigurari Consultanti finantari, credite Consultanti fiscali Consultanti managementul calitatii Consultanti proprietate industriala Consultanti proprietate intelectuala Consultanti protectia mediului Consultanti resurse umane Contabili Evaluatori Executori judecatoresti Experti judiciari Lichidatori Mediatori Notari Traducatori autorizati.

  Constantin Coada - Birou de Mediator. Birou de mediator Lazar Denizia. Birou de mediator Daescu Alexandra Barbara.

  Join Reverso, it's free and fast! Register Login. These examples may contain rude words based on your search. These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "contractului de imprumut" in English. See examples translated by loan contract Noun 8 examples with alignment. See examples translated by loan agreement Noun 6 examples with alignment.

  De asemenea, conform contractului de împrumut din partea DGTF din , ENVC a acceptat să prezinte drept garanție veniturile rezultate din construcția anumitor nave pentru marina portugheză. Astfel, dacă Nitrogénművek nu rambursează împrumuturile, iar MFB solicită garanția, statul poate satisface creanțele acesteia din în baza contractului de împrumut.

  Thus, if Nitrogénművek fails to repay the loans and MFB calls the guarantee, the State can satisfy its claims from the pledges under the loan agreement. Această garanție reală a fost estimată de autoritățile portugheze la o valoare de aproximativ de milioane EUR la momentul semnării contractului de împrumut și a contractului de garanție [6]. This collateral was estimated by the Portuguese authorities to be worth around EUR million when the loan agreement and the guarantee agreement were signed [6].

  Ai citit textul mic al contractului de împrumut? Did you read the fine print on this loan contract? Similarly, the sale amount was to be increased if the annual interest on the loan agreement concluded between Fundacion Valencia and Bankia for the acquisition of the shares were to increase i. În ceea ce privește achitarea plății principale, Fondul IBG atrage atenția asupra dispoziției Codului Civil german potrivit căreia plata principală devine scadentă la încetarea contractului de împrumut cu excepția cazului în care contractul prevede altfel.

  As regards the repayment of the principal, the IBG Fund points out that the German Civil Code stipulates that the principal becomes due when the loan contract is terminated unless the contract provides otherwise.

  Daca produsele cumparate nu corespund contractului de imprumut , creditorul poate fi tras la raspundere, insa numai daca are incheiat un contract cu furnizorul, in acest sens, indiferent de numarul de furnizori cu care are incheiate astfel de contracte.

  If the products bought do not correspond to the loan contract , the creditor can be held liable, but only if it had concluded a contract with the supplier, in this sense, regardless of the number of suppliers with whom it had concluded such contracts.

  Apoi, Comisia s-a pronunțat în mod nejustificat asupra plății integrale a acțiunilor pe care KG Holding le deținea la Kliq BV prin compensarea obligației de plată cu creanța deținută de KG Holding împotriva Kliq BV în baza contractului de împrumut.

  Creanțele neperformante sunt numite adesea credite neperformante, chiar dacă acordul de bază nu este un contract de împrumut. Non-performing receivables are often called non-performing loans NPL even if the underlying contract is not a loan agreement. Garanția a fost acordată pentru un nou contract de împrumut , cu o nouă durată de 10 ani.

  Indeed, the guarantee was granted in the context of a new loan contract , with a new duration of 10 years. Pentru aceasta, va trebui sa faceti un contract de imprumut cu firma, ce va fi raportat Bancii Nationale din Romania, drept contract incheiat intr-o moneda straina.

  For this purpose, you need to sign a loan contract with your company that will be reported to the National Bank of Romania, as a foreign currency loan.

  În cele din urmă, Grecia a informat Comisia că garanția din nu a fost încă activată, întrucât întreprinderea nu a semnat până în momentul de față niciun contract de împrumut cu vreo bancă și nu a avut loc nicio rambursare a împrumutului.

  Finally, Greece informed the Commission that the guarantee has not yet been activated, as the company has not signed any loan contract with any bank and no loan payment has taken place. În afară de asta, statele membre pot solicita justificarea legală a plăților efectuate în temeiul contractului de exemplu, contract de împrumut sau contract de licență.

  Member States may request in addition the legal justification for the payments under the contract e. Pentru orice proiect de investiții finanțat printr-un împrumut special se încheie un contract de împrumut între Comisie, acționând pentru Comunitate, și împrumutător. A loan contract shall be drawn up between the Commission, acting for the Community, and the borrower in respect of any investment project financed by a special loan.

  În aceste condiții, ETVA a acceptat, probabil, să încheie acest contract de împrumut , dar a inclus în contract dispoziții care să-i permită să refuze să plătească împrumutul atunci când HSY urma să îi ceară să facă o asemenea plată. In these circumstances, ETVA probably accepted to conclude this loan contract , but put in the contract provisions allowing her to refuse to pay out the loan when HSY would ask such a payment.

  În cazul garanțiilor pentru plățile în avans, Comisia remarcă faptul că plățile în avans garantate de Corporația pentru Asigurarea Creditelor de Export sunt un tip de contract de vânzare, nu un contract de împrumut , și că pentru plățile în avans nu este percepută nicio dobândă.

  In the case of guarantees for advance payments, the Commission notes that advance payments guaranteed by the Export Credit Insurance Corporation are a type of sale contract, not a loan contract , and that no interest is charged on advance payments. Dara dacă cumpăram un contract de împrumut de la un bancher, plătindu-l cu buna credința, nu contează fapul ca acel contract poate a fost semnat ilegal.

  But if we buy a loan contract from a banker and give him real value for it in good faith Urmează să semnați un contract de împrumut împreună. You'll be signing a lease together next. Pe lângă utilitatea sa imediată, acest contract de împrumut este important pentru noi deoarece îmbunătățește cooperarea între cele doua organizații, ceea ce reprezintă o alegere strategică pentru CEED România. In addition to its immediate use, this credit contract is important to us as it strengthens the cooperation among the two organizations, which is a strategic choice for CEED Romania.

  Avem un contract de împrumut cu banca și pana acum nu l-am incalcat.

  SALE OR EXCHANGE OF CAPITAL ASSETS AND OTHER PROPERTIES: SUBJECT TO CAPITAL GAINS TAX

  Finally, Greece informed the Commission that the guarantee has not yet been activated, as the company has not signed any loan contract with any bank and no loan payment has taken place. În afară de asta, statele membre pot solicita justificarea legală a plăților efectuate în temeiul contractului de exemplu, contract de împrumut sau contract de licență. Member States may request in addition the legal justification for the payments under the contract e.

  Pentru orice proiect de investiții finanțat printr-un împrumut special se încheie un contract de împrumut între Comisie, acționând pentru Comunitate, și împrumutător. A loan contract shall be drawn up between the Commission, acting for the Community, and the borrower in respect of any investment project financed by a special loan.

  În aceste condiții, ETVA a acceptat, probabil, să încheie acest contract de împrumut , dar a inclus în contract dispoziții care să-i permită să refuze să plătească împrumutul atunci când HSY urma să îi ceară să facă o asemenea plată.

  In these circumstances, ETVA probably accepted to conclude this loan contract , but put in the contract provisions allowing her to refuse to pay out the loan when HSY would ask such a payment. În cazul garanțiilor pentru plățile în avans, Comisia remarcă faptul că plățile în avans garantate de Corporația pentru Asigurarea Creditelor de Export sunt un tip de contract de vânzare, nu un contract de împrumut , și că pentru plățile în avans nu este percepută nicio dobândă.

  In the case of guarantees for advance payments, the Commission notes that advance payments guaranteed by the Export Credit Insurance Corporation are a type of sale contract, not a loan contract , and that no interest is charged on advance payments. Dara dacă cumpăram un contract de împrumut de la un bancher, plătindu-l cu buna credința, nu contează fapul ca acel contract poate a fost semnat ilegal.

  But if we buy a loan contract from a banker and give him real value for it in good faith Urmează să semnați un contract de împrumut împreună. You'll be signing a lease together next. Pe lângă utilitatea sa imediată, acest contract de împrumut este important pentru noi deoarece îmbunătățește cooperarea între cele doua organizații, ceea ce reprezintă o alegere strategică pentru CEED România. In addition to its immediate use, this credit contract is important to us as it strengthens the cooperation among the two organizations, which is a strategic choice for CEED Romania.

  Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Un proiect SiWeb. Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!

  Modele contracte www. Ai uitat parola? Home Modele de contracte Modele de acte Catalog juridic Contact. Results: Exact: Elapsed time: 47 ms. All rights reserved. History Favourites. Reverso for Windows It's free Download our free app. Join Reverso, it's free and fast! Register Login. These examples may contain rude words based on your search.

  These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "contractului de imprumut" in English. See examples translated by loan contract Noun 8 examples with alignment. See examples translated by loan agreement Noun 6 examples with alignment.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *