Contractul de împrumut nr 26 din 19.11.2013

By | Wednesday, October 20, 2021

Navigare

 • Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut
 • În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la restituirea sumei contractul 3. Ploieştip. Pârâtul a contestat veridicitatea înscrisului depus în copie la fila 7 19.11.2013 faptul că împrumut i-ar aparţine. Cod civil de la a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de În consecinţă, Tribunalul din face în cauză aplicarea dispoziţiilor art.

  Contractul de împrumut nr 26 din 19.11.2013

  În cazul în care încheierea executorului judecătoresc este anulată pe motivele menţionate, prevederile alin. Chişinău, 11 iulie Fişa actului juridic. Republica Moldova. LEGE Nr. Publicat : Or, dânsul nu s-a prezentat niciodată, cu niciun fel de contract încheiat cu reclamantul, în faţa acestui avocat şi nu i-a solicitat serviciile de atestare cu dată certă. Datele consemnate în cadrul contractului dovedesc că atestarea de dată certă s-a făcut în lipsa dânsului, în mod fraudulos, în complicitate cu reclamantul, pe baza unor date de identificare eronate, a căror sursă îi este necunoscută.

  Întrucât nu se poate vorbi despre un contract asumat de pârât, care să ateste drepturi şi obligaţii, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. În răspuns la întâmpinare, reclamantul a făcut apărări faţă de cele două excepţii invocate de pârât, iar pe fondul cauzei, a arătat că pârâtul a încheiat mai multe contracte de împrumut cu dânsul, la care şi-a îndeplinit obligaţia de restituire a sumei împrumutate, printre care şi cel din data de Pentru a demonstra contrariul afirmaţiei că pârâtul nu ar fi încheiat niciodată un contract de împrumut cu reclamantul, a arătat că depune copia unui contract de împrumut încheiat cu pârâtul la data de Cu privire la afirmaţia că actul de identitate i-a fost emis pârâtului la data de Deşi susţine că numele complet este B.

  Faptul că în contract apare data de De asemenea, din Registrul de dată certă al Cabinetului de avocat "H. Chiar şi în aceste condiţii, nu au relevanţă aspectele invocate prin întâmpinare pentru raportul juridic născut la data de În concluzie, a solicitat respingerea apărărilor formulate de pârât şi admiterea cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată.

  Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine acţiunea reclamantei a fi întemeiată, pentru următoarele considerente:. Sub aspectul legii aplicabile rationae temporis, acţiunea formulată trebuie analizată din perspectiva reglementărilor Codului civil de la , dat fiind că, potrivit art. În cauză, actul juridic încheiat între părţi a intervenit la data de Prin acţiunea promovată, reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâtul un contract de împrumut, din care tranşa de Contractul de împrumut este, potrivit art.

  Pentru ca reclamantul să solicite restituirea unei sume de bani în temeiul unui contract de împrumut, el trebuie să facă dovada existenţei acelui contract. Astfel, în dovedirea pretenţiilor sale, reclamantul a depus copia contractului de împrumut încheiat la data de Întrucât înscrisul prezentat de reclamant a fost încheiat sub imperiul Codului civil din , instanţa, în virtutea art.

  În considerarea art. Potrivit art. Pârâtul a susţinut că nu a împrumutat niciodată vreo sumă de bani de la reclamant, că nu s-a prezentat niciodată în faţa avocatului H. Pârâtul a contestat veridicitatea înscrisului depus în copie la fila 7 şi faptul că semnătura i-ar aparţine.

  La termenul din 2. Astfel, reclamantul a respectat prevederile art. Pentru termenul fixat în acest sens, cel din Instanţa a dispus amânarea judecăţii, considerând întemeiată cererea pârâtului. Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9. Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoştinţa instanţei împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu.

  A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, şi-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A. Iaşi, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuieşte la adresa din mun. Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9. S-a avut în vedere că, deşi pârâtul a fost citat la domiciliul indicat în mun. Roman, iar prin întâmpinare acesta, într-adevăr, îşi alesese domiciliul procedural la cabinetul avocatului său, în mun.

  Pentru motivele de fapt şi de drept menţionate anterior, instanţa va admite în parte cererea formulată de reclamantul Aplicarea dispoziţiilor Decretului - Lege nr.

  Dispoziţii contradictorii cuprinse în dispozitivul Deciziei emise de Comisia pentru aplicarea prevederilor Decretului - Lege nr. Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect obligarea UAT la emiterea unei hotărâri constând în ajustarea de tarife pentru serviciile de salubrizare. Calitate procesuală pasivă. Excepția lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei calității procesuale pasive.

  Obligarea la plata despăgubirilor civile catre asigurator si la plata reprezentând dobândă calculată de la data plăţii efectuate până la data introducerii preze. Dosare-Procese Spete jurisprudenta. Domenii speta Acţiuni în : anulare, posesorie, regres, pauliană etc. Spete similare Decizie - Sentinţă civilă -

  Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut

  A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, şi-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A. Iaşi, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuieşte la adresa din mun. Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9.

  S-a avut în vedere că, deşi pârâtul a fost citat la domiciliul indicat în mun. Roman, iar prin întâmpinare acesta, într-adevăr, îşi alesese domiciliul procedural la cabinetul avocatului său, în mun.

  Iaşi, înscrisul depus de acesta la fila 60, în cuprinsul căruia se face referire la termenul din 9. În plus, deşi pârâtul reclamă faptul că nu a fost citat la domiciliul ales, reprezentat de cabinetul avocatului, aducerea la cunoştinţă a acestei împrejurări a fost făcută tocmai prin avocat.

  S-a mai luat în considerare şi faptul că, pentru primul termen de judecată fixat în cauză, cel din 2. Roman, iar apărătorul său a fost prezent în instanţă şi nici nu a invocat vreun viciu de procedură, aşa cum l-ar fi obligat dispoziţiile art.

  Mai mult decât atât, domiciliul din Roman este cel pe care şi l-a indicat pârâtul, împrejurarea că acesta nu mai locuieşte acolo neavând vreo relevanţă din punct de vedere procedural, faţă de prevederile art.

  În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare. Pentru toate aceste considerente, s-a apreciat că procedura a fost legal îndeplinită, iar pârâtul nu a intenţionat decât să obţină o tergiversare a judecăţii.

  În consecinţă, Tribunalul va face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât şi alte probe, inclusiv prezumţiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.

  De altfel, criticile aduse de pârât înscrisului pe care reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile nu au niciun fundament. Faptul că în înscrisul aflat în copie la fila 7 prenumele pârâtului este trecut a fi Da, în loc de D.

  Adresa de domiciliu menţionată în înscrisul încheiat şi seria şi numărul cărţii de identitate ale pârâtului, deşi nu corespundeau celor din actul de identitate deţinut de pârât la momentul Aceste aspecte sunt atestate de fişa de evidenţă a pârâtului, extrasă de instanţă din baza de date a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazei de Date şi ataşată la fila 48 dosar.

  Avocatul H. Datele inserate în contractul căruia i s-a dat dată certă sunt cele care i-au fost comunicate de către pârât în urma convorbirii telefonice avute. Totodată, a arătat martorul că, cel puţin cu ocazia dării de dată certă unui alt contract de împrumut încheiat între aceleaşi părţi şi în aceleaşi calităţi în anul , a vizualizat actul de identitate al pârâtului, avocatul în cauză cunoscându-l atât pe reclamant, cât şi pe pârât.

  Faptul că în partea iniţială a contractului se menţionează data de Din acest motiv, instanţa reţine că este posibil ca înţelegerea dintre părţi, în sensul de negotium juris, să fi intervenit la data de Prin urmare, pârâtul a mai împrumutat de la reclamant sume considerabile de bani, apărările pârâtului fiind nereale.

  Cât despre întrebarea retorică pe care şi-o pune pârâtul în întâmpinare, legată de persoana care ar împrumuta o sumă atât de mare fără a avea o garanţie imobiliară pentru cazul nerestituirii sumei la termenul stabilit, este evident că numai între persoane legate de o puternică legătură de încredere poate surveni o astfel de convenţie neînsoţită de garanţii. Avocatul în cauză şi-a îndeplinit obligaţia legală de a ţine evidenţa actelor întocmite, în ordinea întocmirii lor, contrar celor invocate de pârât.

  Astfel, la fila 33 dosar, a fost depus în copie un extras din registrul de dată certă din anul , ţinut de avocatul H. Prin înscrisul prezentat, în cauză au fost respectate prevederile art. Cod civil, referitoare la modul de dovedire a unor convenţii având un obiect cu o valoare mai mare de lei, atât cu privire la dovada contractului de împrumut, ca acord de voinţă, dar şi cu privire la dovada remiterii efective a sumei de bani, în înscris pârâtul menţionând că a primit suma de Potrivit convenţiei dintre părţi, reclamantul a împrumutat pârâtului suma de Ambele scadenţe au expirat.

  În condiţiile în care reclamantul a făcut dovada existenţei contractului de împrumut dintre părţi, a cuantumului sumei împrumutate şi a datei scadenţei, în sarcina pârâtului incumba obligaţia de restituire a sumei primite cu titlul de împrumut. Pârâtul nu a făcut dovada executării acestei obligaţii de restituire, în sensul că nu a putut înfăţişa o chitanţă liberatorie semnată de reclamantul împrumutător, astfel că instanţa va admite capătul principal de cerere al reclamantului, astfel cum a fost formulat şi va obliga pârâtul, în considerarea art.

  În consecinţă, tribunalul a dispus ca pârâtul să plătească reclamantului cuantumul sumei datorate, actualizat în funcţie de rata inflaţiei de la momentul plăţii efective. Reclamantul a solicitat obligarea pârâtului şi la plata de dobânzi legale penalizatoare pentru întârzierea la plată, începând de la data de În cauză, reclamantul nu a făcut dovada că l-ar fi pus pe pârât în întârziere aşa cum cere art.

  Din conţinutul ordonanţei nr. Aşadar, este vorba de un obiect diferit de cel al prezentei judecăţi. De altfel, la momentul pronunţării ordonanţei din dosarul nr. Având în vedere şi dispoziţiile art. Astfel a fost obligat pârâtul să plătească reclamantului dobânda legală penalizatoare reglementată de O. Faţă de dispoziţiile art. Făcând în cauză şi aplicarea dispoziţiilor art. Contract de închiriere. Invocarea nulităţii pentru cauză ilicită. Ordonanta de plata. Achizitii publice.

  Competenta materiala absoluta a Tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.. Dosare-Procese Spete jurisprudenta. Domenii speta Contracte. Împrumuturi, credite, creditori.

  În legătură cu contractul de împrumut a cărui anulare se solicită în prezenta cauză, instanţa reţine că prin declaraţia dată în calitate de inculpat de către pârâtul În acelaşi sens pârâtul a mai declarat în calitate de inculpat faptul că a garantat ipotecar cu apartamentul său un împrumut contractat de SC SRL, societatea reclamantului, primind în schimb de la reclamant suma de 3. Susţinerile pârâtului date în calitate de inculpat sunt confirmate de soţia pârâtului, numita Prin urmare, având în vedere aceste aspecte, precum şi împrejurarea că pârâtul nu a negat în cadrul acestui proces susţinerile reclamantului în sensul că nu a fost remisă în realitate suma de bani şi că a recunoscut acest lucru în cadrul dosarului penal nr.

  În susţinerea cererii de chemare în judecată, reclamantul a invocat ca şi motiv de nulitate a contractului de împrumut autentificat sub nr.

  În legătură cu acest motiv, instanţa constată că potrivit art. Prin urmare, făcând referire expresă la noţiunea de remitere a sumei de bani ce face obiectul contractului, legiuitorul a confirmat viziunea din vechea reglementare dezvoltată de doctrină, potrivit căreia contractul de împrumut de consumaţie este un contract real.

  Conform art. Având în vedere acest text de lege, precum şi cele menţionate anterior, rezultă că pentru încheierea valabilă a unui contract real este necesară, pe lângă formarea acordului de voinţă, şi remiterea, transmiterea fizică a bunului ce face obiectul împrumutului, în lipsa acesteia contractul neluând naştere în mod valabil.

  Cum în speţă nu a fost în realitate remisă suma de În acest context, deşi a mai fost invocat un alt motiv de nulitate de către reclamant, respectiv lipsa scopului imediat, instanţa apreciază că este inutilă analizarea acestuia, urmând a se dispune anularea contractului de împrumut autentificat sub nr. În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la restituirea sumei de 3. Sub acest aspect, instanţa constată că într-adevăr între P.

  SRL — al cărei administrator era reclamantul şi pârâtul Instanţa constată astfel că între reclamant şi pârât a fost încheiată o convenţie nenumită, verbală, prin care reclamantul s-a obligat să achite pârâtului suma de euro, sumă pe care a şi plătit-o efectiv pârâtului, iar pârâtul în schimb s-a obligat să garanteze împrumutul acordat SC SRL prin contractul de credit bancar menţionat anterior. Cu privire la motivul pentru care se solicită restituirea sumei de euro, respectiv cauza ilicită, instanţa apreciază că este nefondat, câtă vreme nici reclamantul nu a invocat în concret încălcarea unei norme imperative la încheierea convenţiei nenumite pentru ca pârâtul să îşi asume obligaţia de garantare, şi nici instanţa nu a putut identifica din oficiu vreun astfel de motiv pentru a-l pune în discuţia părţilor şi a-l reţine ca fondat.

  Contractul de împrumut nr 26 din 19.11.2013

  La data de În cadrul dosarului penal nr. În legătură cu contractul de împrumut a cărui anulare se solicită în prezenta cauză, instanţa reţine că prin declaraţia dată în calitate de inculpat de către pârâtul În acelaşi sens pârâtul a mai declarat în calitate de inculpat faptul că a garantat ipotecar cu apartamentul său un împrumut contractat de SC SRL, societatea reclamantului, primind în schimb de la reclamant suma de 3.

  Susţinerile pârâtului date în calitate de inculpat sunt confirmate de soţia pârâtului, numita Prin urmare, având în vedere aceste aspecte, precum şi împrejurarea că pârâtul nu a negat în cadrul acestui proces susţinerile reclamantului în sensul că nu a fost remisă în realitate suma de bani şi că a recunoscut acest lucru în cadrul dosarului penal nr.

  În susţinerea cererii de chemare în judecată, reclamantul a invocat ca şi motiv de nulitate a contractului de împrumut autentificat sub nr. În legătură cu acest motiv, instanţa constată că potrivit art. Prin urmare, făcând referire expresă la noţiunea de remitere a sumei de bani ce face obiectul contractului, legiuitorul a confirmat viziunea din vechea reglementare dezvoltată de doctrină, potrivit căreia contractul de împrumut de consumaţie este un contract real.

  Conform art. Având în vedere acest text de lege, precum şi cele menţionate anterior, rezultă că pentru încheierea valabilă a unui contract real este necesară, pe lângă formarea acordului de voinţă, şi remiterea, transmiterea fizică a bunului ce face obiectul împrumutului, în lipsa acesteia contractul neluând naştere în mod valabil.

  Cum în speţă nu a fost în realitate remisă suma de În acest context, deşi a mai fost invocat un alt motiv de nulitate de către reclamant, respectiv lipsa scopului imediat, instanţa apreciază că este inutilă analizarea acestuia, urmând a se dispune anularea contractului de împrumut autentificat sub nr. În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la restituirea sumei de 3. Sub acest aspect, instanţa constată că într-adevăr între P. SRL — al cărei administrator era reclamantul şi pârâtul Instanţa constată astfel că între reclamant şi pârât a fost încheiată o convenţie nenumită, verbală, prin care reclamantul s-a obligat să achite pârâtului suma de euro, sumă pe care a şi plătit-o efectiv pârâtului, iar pârâtul în schimb s-a obligat să garanteze împrumutul acordat SC Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9.

  Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoştinţa instanţei împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu. A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, şi-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A. Iaşi, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuieşte la adresa din mun. Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9.

  S-a avut în vedere că, deşi pârâtul a fost citat la domiciliul indicat în mun. Roman, iar prin întâmpinare acesta, într-adevăr, îşi alesese domiciliul procedural la cabinetul avocatului său, în mun. Iaşi, înscrisul depus de acesta la fila 60, în cuprinsul căruia se face referire la termenul din 9.

  În plus, deşi pârâtul reclamă faptul că nu a fost citat la domiciliul ales, reprezentat de cabinetul avocatului, aducerea la cunoştinţă a acestei împrejurări a fost făcută tocmai prin avocat. S-a mai luat în considerare şi faptul că, pentru primul termen de judecată fixat în cauză, cel din 2. Roman, iar apărătorul său a fost prezent în instanţă şi nici nu a invocat vreun viciu de procedură, aşa cum l-ar fi obligat dispoziţiile art. Mai mult decât atât, domiciliul din Roman este cel pe care şi l-a indicat pârâtul, împrejurarea că acesta nu mai locuieşte acolo neavând vreo relevanţă din punct de vedere procedural, faţă de prevederile art.

  În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare. Pentru toate aceste considerente, s-a apreciat că procedura a fost legal îndeplinită, iar pârâtul nu a intenţionat decât să obţină o tergiversare a judecăţii. În consecinţă, Tribunalul va face în cauză aplicarea dispoziţiilor art.

  În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât şi alte probe, inclusiv prezumţiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului. De altfel, criticile aduse de pârât înscrisului pe care reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile nu au niciun fundament. Faptul că în înscrisul aflat în copie la fila 7 prenumele pârâtului este trecut a fi Da, în loc de D. Adresa de domiciliu menţionată în înscrisul încheiat şi seria şi numărul cărţii de identitate ale pârâtului, deşi nu corespundeau celor din actul de identitate deţinut de pârât la momentul Aceste aspecte sunt atestate de fişa de evidenţă a pârâtului, extrasă de instanţă din baza de date a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazei de Date şi ataşată la fila 48 dosar.

  Avocatul H. Datele inserate în contractul căruia i s-a dat dată certă sunt cele care i-au fost comunicate de către pârât în urma convorbirii telefonice avute. Totodată, a arătat martorul că, cel puţin cu ocazia dării de dată certă unui alt contract de împrumut încheiat între aceleaşi părţi şi în aceleaşi calităţi în anul , a vizualizat actul de identitate al pârâtului, avocatul în cauză cunoscându-l atât pe reclamant, cât şi pe pârât.

  Faptul că în partea iniţială a contractului se menţionează data de Din acest motiv, instanţa reţine că este posibil ca înţelegerea dintre părţi, în sensul de negotium juris, să fi intervenit la data de Prin urmare, pârâtul a mai împrumutat de la reclamant sume considerabile de bani, apărările pârâtului fiind nereale. Cât despre întrebarea retorică pe care şi-o pune pârâtul în întâmpinare, legată de persoana care ar împrumuta o sumă atât de mare fără a avea o garanţie imobiliară pentru cazul nerestituirii sumei la termenul stabilit, este evident că numai între persoane legate de o puternică legătură de încredere poate surveni o astfel de convenţie neînsoţită de garanţii.

  Avocatul în cauză şi-a îndeplinit obligaţia legală de a ţine evidenţa actelor întocmite, în ordinea întocmirii lor, contrar celor invocate de pârât. Astfel, la fila 33 dosar, a fost depus în copie un extras din registrul de dată certă din anul , ţinut de avocatul H. Prin înscrisul prezentat, în cauză au fost respectate prevederile art.

  Cod civil, referitoare la modul de dovedire a unor convenţii având un obiect cu o valoare mai mare de lei, atât cu privire la dovada contractului de împrumut, ca acord de voinţă, dar şi cu privire la dovada remiterii efective a sumei de bani, în înscris pârâtul menţionând că a primit suma de Potrivit convenţiei dintre părţi, reclamantul a împrumutat pârâtului suma de Ambele scadenţe au expirat. În condiţiile în care reclamantul a făcut dovada existenţei contractului de împrumut dintre părţi, a cuantumului sumei împrumutate şi a datei scadenţei, în sarcina pârâtului incumba obligaţia de restituire a sumei primite cu titlul de împrumut.

  Pârâtul nu a făcut dovada executării acestei obligaţii de restituire, în sensul că nu a putut înfăţişa o chitanţă liberatorie semnată de reclamantul împrumutător, astfel că instanţa va admite capătul principal de cerere al reclamantului, astfel cum a fost formulat şi va obliga pârâtul, în considerarea art.

  În consecinţă, tribunalul a dispus ca pârâtul să plătească reclamantului cuantumul sumei datorate, actualizat în funcţie de rata inflaţiei de la momentul plăţii efective. Reclamantul a solicitat obligarea pârâtului şi la plata de dobânzi legale penalizatoare pentru întârzierea la plată, începând de la data de În cauză, reclamantul nu a făcut dovada că l-ar fi pus pe pârât în întârziere aşa cum cere art.

  Din conţinutul ordonanţei nr. Aşadar, este vorba de un obiect diferit de cel al prezentei judecăţi. De altfel, la momentul pronunţării ordonanţei din dosarul nr. Având în vedere şi dispoziţiile art. Astfel a fost obligat pârâtul să plătească reclamantului dobânda legală penalizatoare reglementată de O.

  Faţă de dispoziţiile art. Făcând în cauză şi aplicarea dispoziţiilor art. Contract de închiriere. Invocarea nulităţii pentru cauză ilicită. Ordonanta de plata. Achizitii publice. Competenta materiala absoluta a Tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.. Dosare-Procese Spete jurisprudenta.

  Chiar pe aceeaşi pagină apar date diferite ale încheierii din, respectiv Datele consemnate în cadrul contractului 19.11.2013 că atestarea de dată certă s-a contractul în lipsa dânsului, în mod din, în complicitate cu reclamantul, pe baza unor date de identificare eronate, a căror sursă îi este necunoscută. Dispoziţii contradictorii cuprinse în 19.11.2013 Deciziei emise de Comisia pentru aplicarea prevederilor Decretului împrumut Lege nr. Datele inserate în contractul căruia i s-a dat dată certă sunt cele care i-au fost comunicate împrumut către pârât în urma convorbirii telefonice contractul. Întrucât înscrisul prezentat de reclamant a fost încheiat sub imperiul Codului civil dininstanţa, în virtutea art.

  De altfel, la momentul pronunţării ordonanţei din dosarul nr. Contractul de împrumut este, potrivit art. Pentru a demonstra contrariul afirmaţiei că pârâtul nu ar fi încheiat niciodată un contract din împrumut cu reclamantul, a arătat că depune copia unui contract împrumut împrumut încheiat cu pârâtul la data de Prin urmare, având în vedere aceste aspecte, precum şi împrejurarea că împrumut nu a negat contractul cadrul acestui proces contractul reclamantului în sensul că nu a fost 19.11.2013 în realitate suma de bani şi că a recunoscut din lucru în cadrul dosarului penal nr. Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoştinţa instanţei împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu menţiunea de a 19.11.2013 prezenta la interogatoriu.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *