Facilitatea de împrumut marginal

By | Sunday, October 24, 2021

Navigare

 • in Cauza Androne impotriva Romaniei
 • Partenerii noștri
 • ACT EMIS DE: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
 • Analiza Instrumentelor de Politica Monetara a Bancii Centrale Europene
 • in Cauza Androne impotriva Romaniei

  For repeated infringements, the penalty interest rate increases by a further 2,5 percentage points each time this occurs within a month period, calculated on the basis of the amount of the unauthorised access to the marginal lending facility. Se aplică în cazul în care o contraparte are un sold negativ al contului de decontare la închiderea zilei și nu îndeplinește condițiile de acces la facilitatea de credit marginală.

  This applies if a counterparty has a negative balance on the settlement account at the end of the day and does not fulfil the access conditions for the marginal lending facility.

  BNM oferă facilitatea de credit overnight şi facilitatea de depozit overnight. NBM offers the overnight credit facility and the overnight deposit facility. În cele din urmă, TV2 a utilizat doar o mică parte din facilitatea de credit [ In the end, TV2 did not draw much from the credit facility only [ Astfel, este necesar să se sublinieze faptul că garanția Coface nu acoperă în niciun fel facilitatea de credit.

  It should be pointed out that the Coface guarantee in no way covers the credit facility. În consecință, Comisia concluzionează că un investitor dintr-o economie de piață nu ar fi acordat facilitatea de credit în favoarea Sachsen LB. The Commission therefore concludes that a market economy investor would not have granted the credit facility to Sachsen LB.

  În plus, Regatul Unit a renunțat și la facilitatea de credit de tip revolving notificată, în valoare de de milioane GBP. Furthermore, the United Kingdom also renounced the notified GBP million revolving credit facility. În timpul procesului de sindicalizare, alte bănci au participat, de asemenea, la facilitatea de credit. In the course of the syndication process, other banks participated in the credit facility.

  Faptul că societatea a utilizat facilitatea de credit într-o măsură mult mai redusă decât avea posibilitatea nu înseamnă că nu poate fi considerată întreprindere în dificultate. The fact that the company has drawn much less on the rescue aid credit facility than it could have does not mean that it cannot be regarded as a firm in difficulty.

  Se cuvine astfel să se analizeze dacă un investitor dintr-o economie de piață ar fi acordat facilitatea de credit în favoarea Sachsen LB în aceleași condiții ca pool-ul bancar. It is therefore appropriate to analyse whether a market economy investor would have granted the credit facility to Sachsen LB on the same conditions as the banking pool. Rata dobânzii la avansul recuperabil și sumele percepute pentru facilitatea de credit sunt egale cu rata dobânzii de referință aplicată de Comisie în cazul ajutoarelor de stat.

  The interest rate on the recoverable advance and the sums deducted against the credit facility is equivalent to the reference interest rate applied by the Commission for State aid. Activele tranzacționabile pot fi folosite pentru toate operațiunile de politică monetară care se bazează pe active-garanție, respectiv tranzacții simple și reversibile de piață monetară și facilitatea de credit marginală.

  Marketable assets can be used for all monetary policy operations which are based on underlying assets, i. Pe lângă facilitatea de credit , în momentul deciziei de a investi, TVO a contractat, de asemenea, o serie de împrumuturi bilaterale de la diverse organisme financiare, în valoare totală de [ In addition to the credit facility , when the investment decision was taken, TVO contracted a number of bilateral loans with various other financial bodies totalling EUR [ Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul.

  Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Înregistrează-te Conectare. Curtea relevă, de asemenea, că aceste plângeri nu sunt lovite de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Astfel, urmează să fie declarate admisibile. În opinia Guvernului, nu există nici divergenţe majore în jurisprudenţa internă în materie, nici nu se poate susţine absenţa unui mecanism care să permită eliminarea acestor divergenţe, având în vedere că în special prin intermediul recursului în anulare, jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie a devenit constantă, în sensul impozitării alocaţiilor în cauză.

  Anumite decizii definitive care au declarat ilegală impozitarea alocaţiilor nu au făcut, totuşi, obiectul unui recurs în anulare, din motive financiare, având în vedere caracterul redus al sumei puse în discuţie, sau din motive de procedură, având în vedere, în special, lipsa interesului de a acţiona din partea ministerelor în cauză, în cazul în care însuşi Ministerul Finanţelor fusese condamnat de instanţe să ramburseze sumele reţinute cu titlu de impozit de alte ministere, urmare instrucţiunilor pe care acesta le-a transmis.

  Invocând în special asupra cauzele Pressos Compania Naviera S. Belgiei Hotărâre din 20 noiembrie , seria A nr. Greciei nr. În opinia părţii interesate, Ordonanţa nr. Curtea constată că în cauza Driha precitată, similară cu prezenta cauză, a examinat aplicabilitatea articolului 1 din Protocolul nr.

  Curtea a decis, de asemenea, că a existat o violare a articolului 1 din Protocolul nr. Curtea consideră că Guvernul nu a furnizat niciun fapt sau argument care ar putea conduce la o concluzie diferită în prezenta cauză.

  În aceeaşi linie cu hotărârea susmenţionată, Curtea consideră că articolul 1 din Protocolul nr. Ca şi în cauza Driha, precitată, ingerinţa reprezentată de impozitarea alocaţiei sale apare ca fiind vădit ilegală pe planul dreptului intern şi, pe cale de consecinţă, incompatibilă cu dreptul la respectul bunurilor reclamantului.

  De asemenea, Curtea observă că alţi militari trecuţi în rezervă au beneficiat de această alocaţie fără să fie grevată de impozit şi că Guvernul nici nu a dovedit absenţa unui tratament diferenţiat între reclamant şi colegii săi militar care se găseau într-o situaţie similară, nici nu a furnizat o justificare valabilă pentru acest tratament diferenţiat paragrafele 10, 11 şi 17 in fine de mai sus şi Driha, precitată, § Astfel, Curtea consideră că urmează a fi respinsă excepţia de incompatibilitate ratione materiae ridicată de Guvern şi concluzionează că a existat în cauză o violare a articolului 1 din Protocolul nr.

  Invocând articolul 6 alin. Curtea reaminteşte că nu este inclus în sfera drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil contenciosul fiscal, în ciuda efectelor patrimoniale pe care acesta le cauzează în mod necesar situaţiei contribuabililor Ferrazzini c.

  Italie [Marea Cameră], nr. Rezultă că acest capăt de cerere este incompatibil ratione materiae cu dispoziţiile Convenţiei, în sensul articolului 35 alin. Reclamantul solicită euro EUR cu titlu de prejudiciu material suferit, şi anume suma de aproximativ EUR reţinuţi de Minister cu titlu de impozit, sumă actualizată în raport cu anul , precum şi suma de EUR cu titlu de reparaţie a prejudiciului moral suferit.

  Guvernul se opune acordării unei sume cu titlu de daune materiale. De asemenea, Guvernul susţine că o eventuală constatare a violării ar reprezenta în sine o reparaţie suficientă a prejudiciului moral pretins şi consideră că, în orice situaţie, suma solicitată cu acest titlu este excesivă în raport cu jurisprudenţa Curţii în materie.

  Având în vedere violările constatate ale articolului 1 din Protocolul 1, luat în considerare independent şi combinat cu articolul 14 din Convenţie, Curtea consideră, statuând în echitate, aşa cum prevede articolul 41 din Convenţie, că se cuvine să fie acordată reclamantului suma de EUR cu titlu de daune materiale.

  De asemenea, Curtea consideră că evenimentele în cauză au cauzat reclamantului o stare de incertitudine şi suferinţe pentru a căror reparaţie constatarea violării nu ar fi suficientă. Curtea consideră că suma de EUR reprezintă o reparaţie echitabilă a prejudiciului moral suferit de reclamant.

  Reclamantul solicită, de asemenea, suma de EUR pentru taxele şi cheltuielile efectuate în cauza în faţa Curţii, sumă ce urmează a fi virată direct avocatului său, şi furnizează pentru aceasta o notă referitoare la numărul de ore facturate şi la activităţile desfăşurate.

  Guvernul nu se opune la plata către reclamant a unei sume corespunzătoare cheltuielilor necesare şi reale, dar susţine că o parte a cererii este speculativă, referindu-se la cheltuieli eventuale, şi că numărul de ore facturate este excesiv. În conformitate cu jurisprudenţa Curţii, un reclamant nu poate obţine rambursarea taxelor şi cheltuielilor decât în măsura în care se stabileşte caracterul real, necesar şi rezonabil al valorii acestora.

  În cauza de faţă, ţinând cont de elementele pe care le deţine şi de criteriile menţionate mai sus, Curtea consideră rezonabilă suma de EUR pentru procedura în faţa Curţii, sumă plătibilă direct avocatului reclamantului.

  Curtea consideră de cuviinţă să calculeze valoarea daunelor moratorii la o rată egală cu facilitatea de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu trei puncte procentuale. Uneşte cu fondul excepţia preliminară a Guvernului referitoare la inaplicabilitatea ratione materiae a articolului 1 din Protocolul nr.

  Declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte plângerile fondate pe articolul 1 din Protocolul nr. Decide că a exista violare a articolului 1 din Protocolul nr. Respinge cererea de reparaţie echitabilă pentru surplus.

  Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la 16 septembrie , în conformitate cu articolul 77 alineatele 2 şi 3 din Regulament. Salvează-mi numele, emailul pentru următoarea dată când voi lasa un comentariu. Sunt de acord cu Termeni și condiții.

  Sunt de acord cu Politica de confidențialitate. Nume Email Continuând, acceptați Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Log into your account. Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Password recovery. Ți-ai uitat parola? Cere ajutor. Acasă Juridic Speţă referitoare la discriminare: Tehleanu c. României — Restituire impozit nedatorat reţinut Reclamantul s-a născut în şi locuieşte în Iaşi.

  Guvernul se opune acestor susţineri. În ceea ce priveşte admisibilitatea

  Facilitatea de împrumut marginal

  La data de 16 februarie reclamantul a sesizat Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu o acţiune împotriva Primăriei Bucureşti, a societăţii H. Prin Sentinţa din 19 ianuarie , judecătoria a respins acţiunea reclamantului, pe motiv că contractul fusese încheiat înainte de 9 aprilie şi că părţile au fost de bună-credinţă la încheierea sa. Prin Decizia din 30 noiembrie , tribunalul a admis în parte apelul reclamantului, a constatat valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare, datorită bunei-credinţe a soţilor C.

  În recursul soţilor C. Prin Decizia din 24 mai , Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul în anulare introdus de procurorul general la cererea reclamantului şi în favoarea acestuia, a casat cele 3 hotărâri pronunţate în timpul primei faze procedurale şi a trimis cauza spre rejudecare la judecătorie. La data de 12 septembrie reclamantul şi-a precizat acţiunea, susţinând că aceasta avea două capete de cerere distincte, şi nu subsidiare, şi anume anularea contractului de vânzare-cumpărare şi revendicarea apartamentului nr.

  Prin Sentinţa din 19 decembrie , judecătoria a respins acţiunea în anularea contractului de vânzare-cumpărare, pe motiv că cumpărătorii fuseseră de bună-credinţă la încheierea contractului. Pe de altă parte, judecătoria a admis acţiunea în revendicare a reclamantului. Comparând titlurile de proprietate ale părţilor în litigiu, aceasta a considerat că titlul reclamantului era preferabil, datorită faptului că naţionalizarea imobilului fusese ilegală şi că, în consecinţă, statul nu fusese niciodată proprietarul bunului.

  Prin Decizia din 4 iunie , Tribunalul Bucureşti a respins atât apelul reclamantului, cât şi pe cel al soţilor C. Curtea de Apel, referindu-se la art. Prin urmare, a respins, de asemenea, acţiunea reclamantului în revendicarea apartamentului respectiv. La data de 11 februarie reclamantul a sesizat Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu o acţiune împotriva Primăriei Bucureşti, a societăţii H. Prin Sentinţa din 3 aprilie , judecătoria a respins acţiunea sa, deoarece contractul fusese încheiat înainte de 9 aprilie şi reclamantul nu dovedise că părţile fuseseră de rea-credinţă în momentul încheierii sale.

  Prin Decizia din 9 octombrie , Tribunalul Bucureşti a respins apelul reclamantului. Acesta a constatat că interesatul nu dovedise că a comunicat pârâţilor intenţia sa de a revendica imobilul. Prin Decizia definitivă din 14 septembrie , Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul reclamantului şi a confirmat hotărârile pronunţate în prima instanţă şi în apel.

  Demersuri pentru a obţine restituirea imobilului în litigiu în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. La data de 19 iulie reclamantul a adresat o notificare Primăriei Bucureşti pentru a obţine restituirea imobilului situat în Bucureşti, strada Popa Savu nr. Astfel, cum reiese din dosar, până în prezent reclamantul nu a primit niciun răspuns la cererea sa. Dispoziţiile legale şi jurisprudenţa internă pertinente sunt descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României [GC] nr. Legea nr. În principiu, beneficiarii unei asemenea despăgubiri primesc titluri de valoare ce vor fi transformate în acţiuni atunci când Proprietatea va fi cotată la bursă.

  De altfel, art. La data de 29 decembrie Proprietatea a fost înscrisă în Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti. Pentru ca titlurile de valoare să poată fi transformate în acţiuni emise de Proprietatea şi pentru ca aceste acţiuni să poată face ulterior obiectul tranzacţiilor pe piaţa financiară, trebuie ca mai întâi să se urmeze procedura de acceptare din partea Consiliului Naţional al Valorilor Mobiliare CNVM.

  Conform calendarului estimativ al Proprietatea, care a fost modificat de mai multe ori, intrarea efectivă în bursă este prevăzută pentru sfârşitul anului Reclamantul se plânge de o atingere adusă dreptului la respectarea bunurilor sale, prin vânzarea de către stat a apartamentelor în litigiu.

  El invocă art. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor. Curtea constată că cererea nu este în mod vădit nefondată în sensul art.

  Ea apreciază că nu este incident niciun alt motiv de inadmisibilitate şi, în consecinţă, o declară admisibilă. Citând, între altele, cauzele Brezny şi Brezny împotriva Slovaciei [ dec. Guvernul consideră că reclamantul nu dispunea de un bun în sensul art.

  În plus, cu ocazia vânzării apartamentelor către terţi, statul avea un titlu de proprietate valabil asupra acestor apartamente. Deşi Sentinţa din 9 aprilie a admis acţiunea în revendicare a reclamantului, acesta din urmă nu şi-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciară şi nu a plătit impozit pentru imobil Zwierzynsky contra Poloniei, nr. Guvernul subliniază că, la fel ca şi în Cauza Constandache împotriva României citată anterior, reclamantul şi-a îndreptat acţiunea în revendicare împotriva statului, care, în momentul acţiunii, nu mai era proprietarul imobilului, din cauza vânzării către terţi.

  Prin urmare, Guvernul consideră că Sentinţa din 9 aprilie nu putea da naştere unui drept de proprietate în favoarea reclamantului asupra imobilului în cauză.

  Între altele, Hotărârea definitivă din 9 aprilie de constatare a dreptului de proprietate al reclamantului nu era opozabilă terţilor cumpărători.

  Chiar presupunând că hotărârile pronunţate de instanţele naţionale constituie o ingerinţă în dreptul de proprietate al reclamantului, Guvernul consideră că aceasta era prevăzută de lege, în speţă, de Codul civil şi de Codul de procedură civilă, precum şi de dispoziţiile legilor nr. În opinia sa, această ingerinţă era proporţională cu scopul urmărit, în măsura în care instanţele naţionale au recunoscut valabilitatea contractelor de vânzare încheiate înainte ca reclamantul să sesizeze judecătoria cu o acţiune în revendicare.

  Guvernul consideră că reclamantul putea obţine o despăgubire în temeiul Legii nr. În fine, Guvernul cere Curţii să ia în calcul reforma instituită de Legea nr. Reclamantul contestă teoria Guvernului. În opinia lui, naţionalizarea a fost ilegală şi, prin urmare, statul a vândut apartamentele în cauză pe vremea când nu era proprietarul lor.

  El prezintă de asemenea copii de pe chitanţele fiscale care fac dovada plăţii impozitului pentru imobil. Reclamantul consideră că statul refuză să execute Hotărârea judecătorească din 19 septembrie , în condiţiile în care aceasta nu a fost nici contestată, nici anulată de instanţele naţionale.

  Curtea aminteşte că în Cauza Străin şi alţii împotriva României anterior citată a considerat că vânzarea de către stat a bunului altuia unor terţi de bună-credinţă, chiar şi atunci când este anterioară confirmării în justiţie în mod definitiv a dreptului de proprietate al altuia, coroborată cu lipsa totală a despăgubirii, reprezintă o privare de proprietate contrară art.

  În plus, în Hotărârea Păduraru împotriva României anterior citată paragraful , Curtea a constatat că statul a încălcat obligaţia pozitivă de a reacţiona în timp util şi coerent faţă de problema de interes general constând în restituirea sau vânzarea de imobile intrate în posesia sa în virtutea decretelor de naţionalizare. De asemenea, a considerat că incertitudinea generală astfel creată s-a repercutat asupra reclamantului, care s-a văzut în imposibilitatea de a redobândi în întregime bunul său, deşi dispunea de o hotărâre definitivă de condamnare care obliga statul să i-l restituie.

  În cauză, Curtea nu vede niciun motiv de a se îndepărta de jurisprudenţa anterior citată, situaţia de fapt fiind similară.

  La fel ca şi în cauzele Păduraru împotriva României şi Porţeanu împotriva României paragraful 33 al acestei cauze , în prezenta cauză nişte terţi au devenit proprietarii apartamentelor în litigiu mai înainte ca dreptul de proprietate al reclamantului asupra acestor bunuri să fie definitiv confirmat, cu efect retroactiv.

  Şi, la fel ca şi în aceste cauze, precum şi în Cauza Străin şi alţii împotriva României, reclamantul a fost recunoscut în speţă drept proprietar legitim, titlul său de proprietate fiind considerat incontestabil de către instanţele judecătoreşti, având în vedere caracterul abuziv al naţionalizării paragrafele 9 şi 10 de mai sus. Pe această temă Curtea a decis că procedura declanşată de domnul Brumărescu împotriva statului român nu putea produce efecte decât asupra drepturilor şi obligaţiilor acestor părţi Brumărescu împotriva României citată anterior, paragraful Curtea constată că vânzarea de către stat a bunului reclamantului în temeiul Legii nr.

  Între altele, Curtea constată că, deşi Guvernul susţine că reclamantul avea dreptul de a obţine o reparaţie, nicio despăgubire nu i-a fost acordată pentru această privare. Astfel, reclamantul a depus, la 19 iulie , o cerere de restituire a bunului în temeiul Legii nr. Curtea observă că, deşi la 22 iulie a fost adoptată Legea nr. Presupunând că cererea de restituire formulată de reclamant în temeiul Legii nr. În plus, nici Legea nr. În consecinţă, Curtea consideră că atingerea adusă dreptului de proprietate al reclamantului asupra imobilului în cauză, combinată cu lipsa totală a despăgubirii, a determinat suportarea de către acesta a unei sarcini disproporţionate şi incompatibile cu dreptul la respectarea bunurilor, garantat de art.

  Reclamantul se plânge de caracterul inechitabil al procedurilor în anularea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate între stat şi foştii locatari privind apartamentele nr. Reclamantul invocă art. Curtea constată că plângerea nu este vădit nefondată în sensul art. Curtea consideră, ţinând cont de concluziile ce figurează la paragrafele şi 53 de mai sus, că nu trebuie să decidă asupra fondului plângerii a se vedea, mutatis mutandis şi între altele, Laino împotriva Italiei [GC], nr.

  Reclamantul solicită restituirea imobilului. Dacă restituirea nu mai este posibilă, el cere suma de Reclamantul prezintă o expertiză pe care o consideră incorectă şi conform căreia valoarea imobilului în litigiu este de El solicită, de asemenea, cu titlu de prejudiciu moral, suma de Guvernul consideră că valoarea imobilului este de În privinţa prejudiciului moral, el consideră că pretenţiile privind chiriile neîncasate nu au făcut obiectul prezentei cereri şi nu au fost niciodată invocate în faţa instanţelor naţionale.

  De altfel, el menţionează că, în privinţa României, Convenţia a intrat în vigoare la 20 iunie şi consideră că pretinsul prejudiciu cerut de reclamant trebuie să fie raportat la data la care hotărârile de respingere a acţiunilor sale în anulare a contractelor de vânzare au dobândit putere de lucru judecat. Guvernul consideră că nu există o legătură de cauzalitate între pretinsa încălcare a Convenţiei şi suferinţele invocate de reclamant şi că hotărârea Curţii de constatare a unei eventuale încălcări a Convenţiei ar putea constitui în sine o reparaţie satisfăcătoare a prejudiciului moral.

  În observaţiile sale suplimentare, Guvernul remarcă faptul că, aşa cum a fost cazul în Cauza Broniowski împotriva Poloniei [GC], nr. See examples translated by lending facility 7 examples with alignment. Între timp, doar facilitatea de credit temporar a rămas valabilă. In the meantime, only the temporary credit facility is in place. Într-adevăr, împrumutul garantat are același statut ca și facilitatea de credit.

  The guaranteed loan has the same ranking as the credit facility. Procent din facilitatea de credit totală care este securitizată. Percentage of Total Loan Facility being Securitised. Din formularea anunțului se putea vedea în mod clar că acest împrumut face parte din același pachet de măsuri cu contul de garanție pentru pensii și facilitatea de credit.

  It was clear from the terms of the announcement that this loan is part of a package of measures with the pensions escrow account and loan facility. În cazul încălcărilor repetate, rata dobânzii de penalizare se majorează cu câte 2,5 puncte procentuale pentru fiecare încălcare intervenită într-o perioadă de 12 luni, calculată pe baza valorii corespunzătoare accesului neautorizat la facilitatea de credit marginală.

  For repeated infringements, the penalty interest rate increases by a further 2,5 percentage points each time this occurs within a month period, calculated on the basis of the amount of the unauthorised access to the marginal lending facility.

  Se aplică în cazul în care o contraparte are un sold negativ al contului de decontare la închiderea zilei și nu îndeplinește condițiile de acces la facilitatea de credit marginală. This applies if a counterparty has a negative balance on the settlement account at the end of the day and does not fulfil the access conditions for the marginal lending facility. BNM oferă facilitatea de credit overnight şi facilitatea de depozit overnight. NBM offers the overnight credit facility and the overnight deposit facility.

  În cele din urmă, TV2 a utilizat doar o mică parte din facilitatea de credit [ In the end, TV2 did not draw much from the credit facility only [ Astfel, este necesar să se sublinieze faptul că garanția Coface nu acoperă în niciun fel facilitatea de credit.

  It should be pointed out that the Coface guarantee in no way covers the credit facility. În consecință, Comisia concluzionează că un investitor dintr-o economie de piață nu ar fi acordat facilitatea de credit în favoarea Sachsen LB.

  The Commission therefore concludes that a market economy investor would not have granted the credit facility to Sachsen LB. În plus, Regatul Unit a renunțat și la facilitatea de credit de tip revolving notificată, în valoare de de milioane GBP. Furthermore, the United Kingdom also renounced the notified GBP million revolving credit facility.

  În timpul procesului de sindicalizare, alte bănci au participat, de asemenea, la facilitatea de credit. In the course of the syndication process, other banks participated in the credit facility.

  Faptul că societatea a utilizat facilitatea de credit într-o măsură mult mai redusă decât avea posibilitatea nu înseamnă că nu poate fi considerată întreprindere în dificultate.

  Partenerii noștri

  În consecință, Comisia concluzionează că un investitor dintr-o economie de piață nu ar fi acordat facilitatea de credit în favoarea Sachsen LB. The Commission therefore concludes that a market economy investor would not have granted the credit facility to Sachsen LB. În plus, Regatul Unit a renunțat și la facilitatea de credit de tip revolving notificată, în valoare de de milioane GBP.

  Furthermore, the United Kingdom also renounced the notified GBP million revolving credit facility. În timpul procesului de sindicalizare, alte bănci au participat, de asemenea, la facilitatea de credit. In the course of the syndication process, other banks participated in the credit facility. Faptul că societatea a utilizat facilitatea de credit într-o măsură mult mai redusă decât avea posibilitatea nu înseamnă că nu poate fi considerată întreprindere în dificultate.

  The fact that the company has drawn much less on the rescue aid credit facility than it could have does not mean that it cannot be regarded as a firm in difficulty.

  Se cuvine astfel să se analizeze dacă un investitor dintr-o economie de piață ar fi acordat facilitatea de credit în favoarea Sachsen LB în aceleași condiții ca pool-ul bancar. It is therefore appropriate to analyse whether a market economy investor would have granted the credit facility to Sachsen LB on the same conditions as the banking pool. Rata dobânzii la avansul recuperabil și sumele percepute pentru facilitatea de credit sunt egale cu rata dobânzii de referință aplicată de Comisie în cazul ajutoarelor de stat.

  The interest rate on the recoverable advance and the sums deducted against the credit facility is equivalent to the reference interest rate applied by the Commission for State aid.

  Activele tranzacționabile pot fi folosite pentru toate operațiunile de politică monetară care se bazează pe active-garanție, respectiv tranzacții simple și reversibile de piață monetară și facilitatea de credit marginală. Marketable assets can be used for all monetary policy operations which are based on underlying assets, i. Pe lângă facilitatea de credit , în momentul deciziei de a investi, TVO a contractat, de asemenea, o serie de împrumuturi bilaterale de la diverse organisme financiare, în valoare totală de [ In addition to the credit facility , when the investment decision was taken, TVO contracted a number of bilateral loans with various other financial bodies totalling EUR [ Possibly inappropriate content Unlock.

  Părţile pârâte, deşi au fost citate legal în procedură, nu s-au prezentat şi nu au formulat apărări. În apel, printr-o hotărâre definitivă din 9 aprilie , Tribunalul Bucureşti a confirmat sentinţa pronunţată în primă instanţă. Printr-un proces-verbal din 9 septembrie reclamantul a fost pus în posesia imobilului şi a terenului, dar a constatat cu acest prilej că cele 3 apartamente ale imobilului fuseseră vândute anterior locatarilor.

  Printr-o dispoziţie din 7 octombrie , primarul municipiului Bucureşti a dispus restituirea imobilului aflat în litigiu reclamantului. Prin Scrisoarea din 29 ianuarie , primăria l-a informat pe reclamant că cererea sa de a i se restitui imobilul în cauză în temeiul dispoziţiilor Legii nr.

  La data de 15 februarie reclamantul a sesizat Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu o acţiune împotriva Primăriei Bucureşti, a societăţii H. Reclamantul se întemeia pe Sentinţa definitivă din 19 septembrie , prin care Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti constatase dreptul său de proprietate asupra imobilului în litigiu.

  În plus, reclamantul a cerut constatarea nulităţii contractului de vânzare pentru cauză ilicită, susţinând că părţile au fost de rea-credinţă cu ocazia încheierii acestuia, în măsura în care ştiau la data semnării contractului că reclamantul făcuse demersuri pentru a i se restitui imobilul.

  Prin Sentinţa din 26 ianuarie , judecătoria a respins cererea de anulare a contractului, pe motiv că acest contract fusese încheiat anterior datei introducerii de către reclamant a acţiunii sale în revendicare, că acesta din urmă nu adresase o comunicare părţilor asupra demersurilor sale şi că acest contract respecta dispoziţiile Legii nr. În privinţa cererii reclamantului de revendicare a apartamentului, judecătoria a respins-o, pe motiv că avea un caracter subsidiar şi că nu fusese sesizată asupra acestui lucru decât în vederea dispunerii restituirii imobilului după anularea contractului de vânzare-cumpărare în litigiu.

  În măsura în care, în speţă, contractul de vânzare-cumpărare nu fusese anulat, nu putea hotărî asupra acţiunii în revendicare a reclamantului. Judecătoria a considerat că admisibilitatea acţiunii în revendicare depindea de admisibilitatea cererii de anulare a contractului de vânzare-cumpărare şi că, în speţă, nu se impunea compararea titlurilor de proprietate ale părţilor.

  La data de 14 februarie reclamantul a introdus apel, menţionând că respectivul contract de vânzare-cumpărare avea o cauză ilicită şi că acţiunea sa în revendicare nu avea un caracter subsidiar. Între altele, el susţinea că judecătoria, în virtutea rolului său activ, ar fi trebuit, din oficiu, să compare titlul său cu cel al soţilor M.

  Prin Decizia din 15 decembrie , Tribunalul Bucureşti a respins apelul reclamantului în ceea ce priveşte anularea contractului de vânzare-cumpărare.

  Instanţa a validat contractul de vânzare-cumpărare pe motiv că părţile au fost de bună-credinţă cu ocazia încheierii sale. În ceea ce priveşte cererea de revendicare a apartamentului, tribunalul a admis apelul reclamantului şi a comparat titlurile părţilor în litigiu. Acesta a considerat că titlul de proprietate al soţilor M. La data de 18 ianuarie reclamantul a formulat recurs, susţinând că tribunalul nu a apreciat corect probele în privinţa cererii sale de anulare a contractului de vânzare-cumpărare.

  În plus, a subliniat că în cererea sa de chemare în judecată nu cerea compararea titlurilor de proprietate şi că, în consecinţă, tribunalul hotărâse ultra petita. Prin Decizia definitivă din 20 septembrie , Curtea de Apel Bucureşti i-a respins recursul.

  Ea a confirmat temeinicia hotărârii pronunţate în primă instanţă în ceea ce priveşte valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare. Aceasta a constatat, de asemenea, după ce a interpretat cererea de chemare în judecată a reclamantului, că acesta din urmă nu intenţiona, într-adevăr, să ceară compararea titlurilor de proprietate.

  La data de 16 februarie reclamantul a sesizat Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu o acţiune împotriva Primăriei Bucureşti, a societăţii H. Prin Sentinţa din 19 ianuarie , judecătoria a respins acţiunea reclamantului, pe motiv că contractul fusese încheiat înainte de 9 aprilie şi că părţile au fost de bună-credinţă la încheierea sa.

  Prin Decizia din 30 noiembrie , tribunalul a admis în parte apelul reclamantului, a constatat valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare, datorită bunei-credinţe a soţilor C. În recursul soţilor C.

  Prin Decizia din 24 mai , Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul în anulare introdus de procurorul general la cererea reclamantului şi în favoarea acestuia, a casat cele 3 hotărâri pronunţate în timpul primei faze procedurale şi a trimis cauza spre rejudecare la judecătorie.

  La data de 12 septembrie reclamantul şi-a precizat acţiunea, susţinând că aceasta avea două capete de cerere distincte, şi nu subsidiare, şi anume anularea contractului de vânzare-cumpărare şi revendicarea apartamentului nr. Prin Sentinţa din 19 decembrie , judecătoria a respins acţiunea în anularea contractului de vânzare-cumpărare, pe motiv că cumpărătorii fuseseră de bună-credinţă la încheierea contractului.

  Pe de altă parte, judecătoria a admis acţiunea în revendicare a reclamantului. Comparând titlurile de proprietate ale părţilor în litigiu, aceasta a considerat că titlul reclamantului era preferabil, datorită faptului că naţionalizarea imobilului fusese ilegală şi că, în consecinţă, statul nu fusese niciodată proprietarul bunului.

  Prin Decizia din 4 iunie , Tribunalul Bucureşti a respins atât apelul reclamantului, cât şi pe cel al soţilor C. Curtea de Apel, referindu-se la art. Prin urmare, a respins, de asemenea, acţiunea reclamantului în revendicarea apartamentului respectiv. La data de 11 februarie reclamantul a sesizat Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu o acţiune împotriva Primăriei Bucureşti, a societăţii H. Prin Sentinţa din 3 aprilie , judecătoria a respins acţiunea sa, deoarece contractul fusese încheiat înainte de 9 aprilie şi reclamantul nu dovedise că părţile fuseseră de rea-credinţă în momentul încheierii sale.

  Prin Decizia din 9 octombrie , Tribunalul Bucureşti a respins apelul reclamantului. Acesta a constatat că interesatul nu dovedise că a comunicat pârâţilor intenţia sa de a revendica imobilul.

  Prin Decizia definitivă din 14 septembrie , Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul reclamantului şi a confirmat hotărârile pronunţate în prima instanţă şi în apel. Demersuri pentru a obţine restituirea imobilului în litigiu în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. La data de 19 iulie reclamantul a adresat o notificare Primăriei Bucureşti pentru a obţine restituirea imobilului situat în Bucureşti, strada Popa Savu nr.

  Astfel, cum reiese din dosar, până în prezent reclamantul nu a primit niciun răspuns la cererea sa. Dispoziţiile legale şi jurisprudenţa internă pertinente sunt descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României [GC] nr. Legea nr. În principiu, beneficiarii unei asemenea despăgubiri primesc titluri de valoare ce vor fi transformate în acţiuni atunci când Proprietatea va fi cotată la bursă.

  De altfel, art. La data de 29 decembrie Proprietatea a fost înscrisă în Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti. Pentru ca titlurile de valoare să poată fi transformate în acţiuni emise de Proprietatea şi pentru ca aceste acţiuni să poată face ulterior obiectul tranzacţiilor pe piaţa financiară, trebuie ca mai întâi să se urmeze procedura de acceptare din partea Consiliului Naţional al Valorilor Mobiliare CNVM.

  Conform calendarului estimativ al Proprietatea, care a fost modificat de mai multe ori, intrarea efectivă în bursă este prevăzută pentru sfârşitul anului Obiectivele principale ale politicii monetare 2 1. Stabilitatea prețurilor 2 1. Asigurarea în mai mare măsură a angajărilor 3 1.

  Creșterea economică 3 1. Echilibrarea balanței de plăți 4 1. Instrumente și canale de transmisie a politicii monetare 4 1.

  Efectele politicii monetare 7 1. Efectele pe termen scurt ale politicii monetare 7 1. Efectele pe termen lung ale politicii monetare 9 Capitolul 2: Politica monetară în Zona Euro. Instrumente de politică monetară 11 2. Politica monetară în zona euro 11 2. Instrumente de politică monetară 12 2. Operațiuni de open market 13 2. Tranzacții reversibile 14 2. Tranzacții simple 15 2. Operațiuni de swap valutar 16 2. Atragerea de depozite la termen fix 17 2.

  Rezervele minime obligatorii 18 2. Facilități permanente 21 2. Facilitatea de împrumut marginal 21 2. Facilitatea de depozit 22 Capitolul 3: Analiza evoluției macroeconomice în zona euro 23 3. Perioada 23 3. Perioada 26 3. Perioada 27 3. Perioada 28 3. Perioada 29 3.

  ACT EMIS DE: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

  Facilitatea de împrumut marginal

  Facilitatea Actului. Referit de. See examples împrumut by credit marginal Noun 32 examples with alignment. Facilități permanente 21 2. Bostjan M. Browserele invechite, cum ar fi Internet Explorer 8 lansat în nu respecta standardele facilitatea, nu marginal unele facilitati împrumut browser-ului, cum ar fi de navigatie sau descarcare, managerul de tab-uri, si au probleme de securitate.

  Analiza Instrumentelor de Politica Monetara a Bancii Centrale Europene

  Efectele pe termen scurt ale politicii monetare 7 1. Efectele pe termen lung ale politicii monetare 9 Capitolul 2: Politica monetară în Zona Euro. Instrumente de politică monetară 11 2. Politica monetară în zona euro 11 2. Instrumente de politică monetară 12 2. Operațiuni de open market 13 2. Tranzacții reversibile 14 2. Tranzacții simple 15 2. Operațiuni de swap valutar 16 2.

  Atragerea de depozite la termen fix 17 2. Rezervele minime obligatorii 18 2. Facilități permanente 21 2. Facilitatea de împrumut marginal 21 2.

  Facilitatea de depozit 22 Capitolul 3: Analiza evoluției macroeconomice în zona euro 23 3. Perioada 23 3. Perioada 26 3. Perioada 27 3. Perioada 28 3. Perioada 29 3. Perioada 29 Capitolul 4: De ce politica monetară comună are un impact asimetric? Diferențialul de inflație 31 4. Diferențialul de creștere a PIB-ului 33 4. Diferențialul de șomaj 35 4. Diferențialul de deficit bugetar 37 4. Competitivitatea în zona euro 39 Concluzii 42 Bibliografie 44 Anexe 46 Lista graficelor și a tabelelor Figura 1: Mecanismul de transmisie a politicii monetare a BCE 5 Figura 2: Efecte pe termen scurt ale unei politici monetare expansioniste 8 Figura 3: Efecte pe termen lung ale unei politici monetare expansioniste 10 Figura 4: Instrumente de politică monetară 13 Figura 5: Condițiile privind cursul de schimb pentru operațiunile de swap valutar 17 Figura 6: Baza de calcul și ratele rezervelor minime obligatorii 20 Figura 7: Evoluția ratei inflației în perioada 23 Figura 8: Evoluția ratei dobânzii BCE și a ratei inflației în Zona Euro 24 Figura 9: Rata Șomajului și evoluția PIB în Zona Euro 24 Figura Evoluția cursului de schimb Euro 25 Figura Evoluția M3 în zona euro 25 Figura Evoluția cotațiilor petrolului Brent euro …………………………….

  Politica monetară este unul dintre cei mai importanți piloni într-o economie deoarece aceasta influențează cu ajutorul autorității monetare cantitatea de monedă de pe piață, nivelul ratelor dobânzii, cursul de schimb, dar de asemenea și alți indicatori econimico-monetari care au ca scop realizarea obiectivelor generale ale respectivei economii, cum ar fi ocuparea forței de muncă, stabilitatea prețurilor sau stimularea activității economice.

  Suma va fi plătită în trei luni de la data notificării deciziei Curţii pronunţată conform articolului 37 alin. În cazul nesoluţionării în termenul menţionat, Guvernul se angajează să vireze, începând de la data expirării acestuia şi până la plata efectivă a sumei în cauză, o dobândă simplă cu o rată egală cu facilitatea de împrumut marginal al Băncii Centrale Europene, la care se adaugă trei puncte procentuale. Acest virament va reprezenta soluţionarea definitivă a cauzei.

  Începând cu expirarea acestui termen şi până la plata efectivă a sumei în cauză, va fi plătită o dobândă simplă cu o rată egală cu facilitatea de împrumut marginal al Băncii Centrale Europene, la care se adaugă trei puncte procentuale.

  Accept această propunere şi renunţ, totodată, la orice pretenţie împotriva României referitoare la faptele care au stat la originea prezentei cereri. Declar cauza soluţionată definitiv. Curtea ia act de reglementarea amiabilă la care au ajuns părţile. Curtea consideră că aceasta se inspiră din respectul drepturilor omului aşa cum sunt recunoscute de Conveţine şi protocoalele sale şi nu identifică niciun alt motiv de ordine publică ce ar justifica continuarea examinării cererii articolul 37 alin.

  În consecinţă, cauza va fi radiată de pe rol. Scrie un comentariu Politică de confidenţialitate. Ghid căutare hotărâri judecătoreşti. Chestionar admisibilitate cerere CEDO. Ne găsiţi şi pe Facebook. Ştiri importante prin email: Mă abonez. Servicii: autentificare contracte, divorţ notarial, legalizare acte, procuri, succesiune Calculează taxe notariale Calculator de taxe notariale vânzare-cumpărare apartament, casă sau teren, conform tarifelor notariale din Cuvinte cheie: dreptul la un proces echitabil protectia proprietatii romania.

  Anunţă-mă dacă apar comentarii noi Trimite. Ultimele noutăți. Gherghina c. Inexistența unei rampe de Olaru c. României - Condițiile de detenție din Condițiile de detenție din închisori atrag alt Rolul consultativ se manifestă asupra oricărei acţiuni comunitare care intră în competenţa sa. În vederea colectării informaţiilor statistice BCE cooperează cu instituţiile şi organismele din fiecare ţară, precum şi cu organismele internaţionale. Banca Centrală Europeană poate influenţa prin politica sa evoluţia economiilor europene pentru că este singura instituţie care poate emite monedă din sistem.

  Prin acest monopol, BCE influenţează masa monetară şi rata dobânzii pe termen scurt;. Capitolul I Necesitatea si contextul aparitiei politicii monetare unice Conceptia generala a Inflatia este un lucru rau, care afecteaza economia atât pe termen scurt, cât si pe termen lung Obiectivele si scopurile financiare ale întreprinderii echilibrul financiar, rentabilitatea, Premisele si evolutia Europei monetare Inceputurile procesului de integrare europeana se Introducere Evenimentele istorice din decembrie au adus pe prim plan problema schimbǎrii Capitolul 1.

  Descarcă acum. Cuprins Introducere. Extras din document Introducere Banca Centrală Europeană este cea mai înaltă autoritate monetară din zona euro. Preview document. Descarcă Acest proiect.

  Atragerea de depozite la termen fix 17 2. Rezervele minime obligatorii 18 2. Facilități permanente 21 2. Facilitatea de împrumut marginal 21 2. Facilitatea de depozit 22 Capitolul 3: Analiza evoluției macroeconomice în zona euro 23 3. Perioada 23 3. Perioada 26 3.

  Perioada 27 3. Perioada 28 3. Perioada 29 3. Perioada 29 Capitolul 4: De ce politica monetară comună are un impact asimetric? Diferențialul de inflație 31 4.

  Diferențialul de creștere a PIB-ului 33 4. Diferențialul de șomaj 35 4. Diferențialul de deficit bugetar 37 4. Competitivitatea în zona euro 39 Concluzii 42 Bibliografie 44 Anexe 46 Lista graficelor și a tabelelor Figura 1: Mecanismul de transmisie a politicii monetare a BCE 5 Figura 2: Efecte pe termen scurt ale unei politici monetare expansioniste 8 Figura 3: Efecte pe termen lung ale unei politici monetare expansioniste 10 Figura 4: Instrumente de politică monetară 13 Figura 5: Condițiile privind cursul de schimb pentru operațiunile de swap valutar 17 Figura 6: Baza de calcul și ratele rezervelor minime obligatorii 20 Figura 7: Evoluția ratei inflației în perioada 23 Figura 8: Evoluția ratei dobânzii BCE și a ratei inflației în Zona Euro 24 Figura 9: Rata Șomajului și evoluția PIB în Zona Euro 24 Figura Evoluția cursului de schimb Euro 25 Figura Evoluția M3 în zona euro 25 Figura Evoluția cotațiilor petrolului Brent euro …………………………….

  Politica monetară este unul dintre cei mai importanți piloni într-o economie deoarece aceasta influențează cu ajutorul autorității monetare cantitatea de monedă de pe piață, nivelul ratelor dobânzii, cursul de schimb, dar de asemenea și alți indicatori econimico-monetari care au ca scop realizarea obiectivelor generale ale respectivei economii, cum ar fi ocuparea forței de muncă, stabilitatea prețurilor sau stimularea activității economice.

  Banca Centrală Europeană este autoritatea monetară principală la nivelul zonei euro, ea fiind respensabilă, alături de băncile centrale naționale ale statelor membre de realizarea și implementarea politicii monetare.

  Ea beneficiează de o foarte mare independență față de celelalte instituții ale Uniunii Europene, acest lucru reprezentând un factor de stabilitate.

  Această lucrare își propune să prezinte evoluția politicii monetare în zona euro de la înființarea Băncii Centrale Europene și pâna în prezent, precum și a problemelor ce pot aparea pe viitor în această Uniune Economică și Monetară. Primul capitol face referire la aspecte teoretice ale politicii monetare.

  Sunt prezentate obiectivele și instrumentele principale ale politicii monetare a BCE, dar și efectele pe termen scurt și pe termen lung ale diferitelor tipuri de politici monetare. Totodata este subliniată importanța menținerii unui echilibru pe piața monetară. În capitolul al-II-lea este prezentat un scurt istoric al zonei euro precum și principalele atribuții și responsabilități ale Băncii Centrale Europene.

  În partea a-II-a a capitolului sunt detaliate instrumentele folosite de BCE pentru a regla activitatea pe piața monetară. În capitolul al-III-lea este prezentată evoluția principalilor indicatori economici precum și corelațiile dintre acești indicatori la nivelul uniunii. Sunt analizate evoluțiile ratelor inflației, a dobânzii și a șomajului precum și influența pe care o are asupra acestor indicatori situația geopolitică mondială. În ultimul capitol se subliniază sub toate aspectele diferențele dintre statele uniunii și faptul că o politică monetară comună are un impact asimetric, avantajând unele state și respectiv, dezavantajând pe altele.

  Politica monetară este unul dintre instrumentele politicii economice și reprezintă ansamblul măsurilor și metodelor prin care autoritățile publice abilitate guvern, banca centrală sau autoritatea monetară vor să influențeze condițiile macroeconomice prin creșterea sau reducerea ofertei de bani. Politica monetară se referă la o politică restrictivă sau una expansionistă, politica expansionistă are loc atunci când banca centrală alimentează economia cu o cantitate excedentară de lichiditate, iar in cazul unei politici restrictive se intâmpla exact invers, aplicându-se restricții în ceea ce privește alimentarea economiei cu lichidități.

  Astazi, tendința dominantă a politicii monetare este cea a politicilor restrictive, autoritățile monetare având convingerea că astfel inflația poate fi restrânsă. Prin măsurile pe care le promovează, autorităţile monetare încearcă să regleze nivelul cererii agregate din economie, influenţând nivelul lichidităţii, condiţiile de acordare şi disponibilitatea creditului în economie.

  Obiectivele principale ale politicii monetare sunt urmatoarele:. Obiectivul principal al SEBC este menţinerea stabilităţii preţurilor. Aceasta este prevederea-cheie stipulată în capitolul destinat politicii monetare din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Tratatul CE. Acordându-se o atenţie deosebită îndeplinirii acestui obiectiv de politică monetară a BCE, tratatul reflectă concepţia economică modernă în ceea ce priveşte rolul, scopul şi limitele politicii monetare şi susţine structura instituţională şi organizatorică a activităţii unei bănci centrale în cadrul Uniunii Economice şi Monetare.

  Fundamente şi practici ale regimului valutar Fundamente şi practici ale regimului valutar 2. Integrarea economică — repere Componente ale politicii financiare şi interrelaţiile dintre acestea Politica financiară este o Politica Monetara in Zona Euro.

  La data de 22 iulie , primele două reclamante, împreună cu C. La data de 4 martie , comisia le-a informat că cererea a fost trimisă la Comisia municipiului Bucureşti, cu aviz negativ, cu motivarea că imobilul a fost naţionalizat fără titlu valabil şi că Legea nr. Comisia municipiului Bucureşti nu a emis nicio decizie până în prezent.

  A doua acţiune în revendicare La data de 24 octombrie , primele două reclamante şi C. La data de 3 martie , şi-au precizat acţiunea, în sensul că au solicitat Consiliului Local şi societăţii H. După decesul lui C. Prin sentinţa din data de 27 octombrie , judecătoria, apreciind că naţionalizarea s-a făcut fără titlu valabil, a admis acţiunea şi a obligat pârâtele să îi pună pe reclamanţi în posesie asupra imobilului.

  Consiliul Local şi societatea H. Prin hotărârea din data de 19 mai , Tribunalul Bucureşti a admis apelul.

  A respins acţiunea ca inadmisibilă, pe motiv că un litigiu identic s-a desfăşurat anterior între aceleaşi părţi, astfel că există autoritate de lucru judecat a hotărârii din data de 14 octombrie a Curţii de Apel Bucureşti.

  Reclamanţii au formulat recurs împotriva acestei decizii, arătând că nu a existat identitate între cele două acţiuni, deoarece prima acţiune a fost o acţiune în revendicare, în timp ce a doua acţiune este în principal o acţiune în constatarea dreptului lor de proprietate. La data de 20 octombrie , Curtea de Apel Bucureşti a confirmat existenţa autorităţii de lucru judecat şi a respins recursul, cu motivarea că cele două litigii s-au purtat între aceleaşi părţi, au avut acelaşi obiect, şi anume restituirea imobilului în litigiu, şi s-au întemeiat pe aceleaşi dispoziţii legale.

  Cererea de restituire a imobilului în baza Legii nr. În aprilie , în temeiul unei legi noi, Legea nr. În prezent procedura este pe rol. Drept intern aplicabil A. Codul civil Codul de procedură civilă Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului. Cu privire la pretinsa încălcare a art.

  Reclamanţii invocă încălcarea dreptului lor de acces la o instanţă, având în vedere respingerea celei de a doua acţiuni în revendicare. Au invocat art. În ceea ce-i priveşte pe reclamanţi, aceştia arată că a doua acţiune viza în principal constatarea ilegalităţii titlului de proprietate al statului şi că respingerea acţiunii de către tribunal şi de către Curtea de Apel, pe motiv că există triplă identitate de părţi, obiect şi cauză cu prima lor acţiune în revendicare, a fost rezultatul unei erori de drept.

  În plus, reclamanţii subliniază că nicio decizie nu a fost emisă în procedurile administrative de restituire întemeiate pe Legea nr. Curtea reaminteşte că art. Cu certitudine, dreptul de acces la instanţă nu este absolut.

  El poate permite limitări admise implicit, deoarece el cere prin însăşi natura sa o reglementare de către stat. În elaborarea unei asemenea reglementări statele se bucură de o anumită marjă de apreciere. Totuşi, limitările aduse nu trebuie să restrângă accesul la instanţă acordat individului de o asemenea manieră încât dreptul să fie încălcat în însăşi substanţa sa.

  În plus, aceste limitări nu se conciliază cu art. În cauză, Curtea constată că reclamanţii au parcurs căile de atac pe care le oferă sistemul juridic intern, anume o primă acţiune în revendicare, urmată de o acţiune în contestarea validităţii titlului de proprietate al statului care a fost declarată inadmisibilă pe motiv că a existat autoritate de lucru judecat a hotărârii din 14 octombrie pronunţată în prima acţiune în revendicare.

  Curtea apreciază în primul rând că excepţia autorităţii de lucru judecat urmăreşte un scop legitim, deoarece vizează, fără îndoială, să garanteze securitatea raporturilor juridice în materie civilă. Aceasta nu satisface neapărat, în sine, exigenţele impuse de art.

  Curtea observă că părţile au puncte de vedere divergente în ceea ce priveşte aplicarea principiului autorităţii de lucru judecat: reclamanţii susţin că respingerea celei de-a doua acţiuni a fost rezultatul unei erori de drept, în timp ce Guvernul arată că responsabilitatea respingerii acţiunii incumbă reclamanţilor, care nu au precizat circumstanţele celei de-a doua acţiuni.

  Curtea nu consideră necesar să rezolve această controversă. Într-adevăr, după introducerea primei acţiuni în revendicare, la 29 noiembrie , cererile formulate de reclamanţi, atât în faţa instanţelor, cât şi în faţa autorităţilor administrative, în vederea obţinerii recunoaşterii calităţii lor de proprietari ai imobilului în litigiu şi a restituirii lui nu au făcut niciodată obiectul unei examinări pe fond.

  Cu privire la acest aspect, Curtea subliniază faptul că prima acţiune în revendicare a fost declarată inadmisibilă prin hotărârea definitivă din data de 14 octombrie a Curţii de Apel Bucureşti, pe motiv că reclamanţii nu au parcurs toate etapele procedurii administrative de restituire a imobilului prevăzute de Legea nr.

  Or, cererea de restituire a imobilului pe cale administrativă a rămas, până în prezent, fără răspuns din partea comisiei municipale de aplicare a Legii nr. În plus, Curtea observă că cererea de restituire a imobilului întemeiată pe Legea nr. În lumina celor menţionate, Curtea apreciază că simplul fapt că reclamanţii au avut acces la o instanţă, dar numai pentru a-şi vedea respinsă ca inadmisibilă a doua acţiune în revendicare, prin jocul dispoziţiilor referitoare la autoritatea de lucru judecat, nu răspunde exigenţelor art.

  Astfel, Curtea constată că reclamanţii au fost lipsiţi de orice posibilitate clară şi concretă de acces la instanţă care să dispună asupra cererii de restituire a imobilului în litigiu mutatis mutandis, Lungoci împotriva României, paragrafele 42 şi Prin urmare, art.

  Reclamanţii consideră că naţionalizarea imobilului care le-a fost lăsat moştenire a fost ilegală şi că, în prezent, refuzul de restituire îi privează de dreptul de proprietate asupra acestui imobil. Ei se consideră victimele încălcării dreptului lor de proprietate, garantat de art. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

  Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor. Guvernul arată că reclamanţii nu au niciun bun şi nicio speranţă legitimă, în sensul jurisprudenţei Curţii, de a obţine exerciţiul dreptului de proprietate asupra acestui imobil, din moment ce a ieşit din patrimoniul autorului lor în şi de atunci nu au obţinut nicio decizie definitivă care să dispună restituirea.

  Reclamanţii susţin că respingerea celei de a doua acţiuni şi absenţa unei decizii din partea autorităţilor administrative i-au privat de dreptul de a beneficia de acest imobil. Curtea reaminteşte, în primul rând, că nu poate examina o cerere decât în măsura în care se raportează la evenimente care s-au produs după intrarea în vigoare a Convenţiei faţă de statul pârât.

  În speţă, bunul în litigiu a fost naţionalizat în , mult înainte de , dată la care Convenţia a intrat în vigoare faţă de România. Curtea nu este deci competentă ratione temporis pentru a examina circumstanţele naţionalizării imobilului litigios.

  În consecinţă, reclamanţii nu pot pretinde o încălcare a art. Noţiunea de bunuri poate cuprinde atât bunuri actuale, cât şi valori patrimoniale, inclusiv creanţe, în virtutea cărora reclamanţii pot pretinde că au cel puţin o speranţă legitimă de a obţine exerciţiul efectiv al unui drept de proprietate [Kopecky împotriva Slovaciei MC , nr.

  În speţă, Curtea observă că, formulând cereri de restituire la instanţele interne şi autorităţile administrative, reclamanţii au încercat să obţină recunoaşterea dreptului lor de proprietate asupra imobilului în litigiu. Totuşi, Curtea a stabilit că nici aceste cereri, nici procedurile pe care le-au promovat nu se raportează la noţiunea de bun actual al reclamanţilor.

  Trebuie examinat dacă ar putea exista cel puţin o speranţă legitimă de a-şi vedea recunoscut dreptul de proprietate asupra acelui imobil. Cu privire la acest aspect, Curtea a stabilit deja că o creanţă nu poate fi considerată ca având valoare patrimonială decât dacă are o bază suficientă în dreptul intern, spre exemplu, atunci când este confirmată printr-o jurisprudenţă bine stabilită a instanţelor Kopecky împotriva Slovaciei, paragraful În speţă, Curtea observă că această creanţă de restituire, de care reclamanţii s-ar putea prevala, este o creanţă sub condiţie, deoarece problema întrunirii condiţiilor legale pentru restituirea imobilului ar trebui rezolvată în cadrul procedurilor judiciare şi administrative pe care le-au promovat.

  În consecinţă, Curtea consideră că, la momentul sesizării jurisdicţiilor interne şi a autorităţilor administrative, această creanţă nu putea fi considerată ca fiind suficient stabilită pentru a fi considerată ca având o valoare patrimonială ocrotită de art.

  Într-adevăr, la data de 13 noiembrie şi 7 iunie , Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi Tribunalul Bucureşti au dat câştig de cauză reclamanţilor. Totuşi, Curtea observă că aceste hotărâri nu au dobândit autoritate de lucru judecat, având în vedere că au fost ulterior infirmate de hotărârea din 14 octombrie a Curţii de Apel Bucureşti.

  În plus, Curtea constată că, la momentul faptelor, motivarea Curţii de Apel pentru a dispune că prima acţiune în revendicare este inadmisibilă urma o jurisprudenţă constantă a instanţelor interne, care respingeau acţiunile în revendicare pe motiv că era aplicabilă Legea specială nr. În aceste condiţii, Curtea consideră că, în contextul cererilor de restituire formulate, reclamanţii nu aveau un "bun", în sensul primei fraze a art.

  În consecinţă, garanţiile acestei dispoziţii nu-şi găsesc aplicarea în speţă. În concluzie, nu a avut loc încălcarea art. Cu privire la aplicarea art. Conform prevederilor art.

  Prejudiciu Reclamanţii solicită, pe baza unui raport de expertiză,

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *