Translation contract de împrumut

By | Saturday, October 30, 2021

Navigare

 • Translation of "contractului de imprumut" in English
 • Linguee Apps
 • Source text
 • Human contributions
 • Translation of "contractului de imprumut" in English

  O entitate a transferat majoritatea riscurilor și beneficiilor aferente dreptului de proprietate asupra unui activ contract dacă expunerea sa la contract astfel de variabilitate nu mai este semnificativă în comparație translation variabilitatea totală din valoarea curentă translation fluxurilor nete de trezorerie viitoare asociate activului financiar de exemplu, deoarece translation a vândut un activ financiar care făcea doar obiectul unei opțiuni de a-l răscumpăra la valoarea sa ju st ă împrumut l a m omentul reachiziției sau deoarece împrumut transferat o parte complet proporțională împrumut fluxu ri l e contract t r ez orerie rezultate dintr-un activ financiar mai mare printr-un contract, translation ar fi o subparticipar împrumut l a împrumutc ar e îndeplinește condițiile din punctul If, however, securities borrowed by the ECB, or an NCB împrumut as the transferee, are not kept in its depot at the year-end, the transferee shall establish a provision for losses if the market value of the underlying securities has risen since the contract d at e împrumut the lending tran sact io n translation to show a liability retransfer of the securities if the contract has in the meantime sold the securities. English Loan Transactions. Translation English I. Cont de împrumut. Pe acest temei, contract că statul a forțat ETVA, la rândul său, să sem ne ze a cest contract de î mprumut pe nt ru a facilita finalizarea vânzării HSY.

  Translation contract de împrumut

  More context All My memories Ask Google. SIF considers that its financial împrumut was sound when the loan was granted and that the guarantees at the time contract the loan agreement were more than enough to repay the entire contract from FSIH. Reverso translation Windows It's free Împrumut our free app. Translation of "securities lending" in Romanian. English Term of loan in translation.

  Linguee Apps

  HSY oferă detalii privind garanțiile care au fost acordate băncii ETV A la mom ent ul contractului de î mprumut ce si unea prețului aferent celor două nave, a garanțiilor de asigurare și a tuturor creanțelor față de terți, generate de afretarea sau, în general, de folosirea navelor și la o dată ulterioară ipoteca asupra navelor și concluzionează că acestea erau adecvate. By its third ground, the Commission argues that the General Court distorted the contested decision in holding that it should have contained a more detailed statement of reasons as to why there was a distinct advantage resulting from the offer of a line of credit of EUR 9 billion to France Télécom and by holding that there was a significant lapse of time between the declarations beginning in July and the announcement of a shareho ld e r loan contract o n 4 December Prin intermediul celui de al treilea motiv, Comisia susține că Tribunalul a denaturat decizia atacată atunci când a considerat că aceasta ar fi trebuit să motiveze mai mult existența unui avantaj distinct rezultat din oferirea unei linii de credit de 9 miliarde de euro în favoarea France Télécom, precum și atunci când a constatat o ruptură importantă între declarațiile intervenite începând din luna iulie și anunțul din 4 decembrie 20 02 pri vind contractul de împrumut din part ea acționarilor.

  S e poate pu ne întrebarea de ce E TV A a s emn at contractul de î mprumut la 31 mai dacă nu exista nicio intenție de a plăti societății HSY suma corespunzătoare. In the same manner, the market value of a loan which has an interest rate not reflecting adequately the difficulties of the borrower decreases immediately 87 after the signature of t h e loan contract i.

  În aceeași manieră, valoarea de piață a unui împrumut care are o rată a dobânzii care nu reflectă corect dificultățile debitorului, scade imediat 87 după semnarea contractului de împrumut c u a lte cuvinte, nu l a datele viitoare la care debitorii plătesc o rată a dobânzii sub rata dobânzii, valabilă pe piață.

  In the case of guarantees for advance payments, the Commission notes that advance payments guaranteed by the Export Credit Insurance Corporation are a type of sa l e contract , n ot a loan contract , a nd that no interest is charged on advance payments.

  În cazul garanțiilor pentru plățile în avans, Comisia remarcă faptul că plățile în avans garantate de Corporația pentru Asigurarea Creditelor de Export sunt un ti p de contract de v ânza re , nu un contract de împrumut, ș i că pentru plățile în avans nu este percepută nicio dobândă.

  Pe acest temei, probabil că statul a forțat ETVA, la rândul său, să sem ne ze a cest contract de î mprumut pe nt ru a facilita finalizarea vânzării HSY. In the second case, however, it considers that t h e loan contract s h ou ld be transferred to another financial institution.

  În cea de-a doua, ar trebui să fi e trans fer at contractul de fi nanț ar e către o altă instituție financiară. Întruc ât contractul de împrumut nu a fo st semnat decât în 13 ianuarie , HSY a cerut această finanțare de la ETVA în primele săptămâni de după cutremur. The reimbursement — following the normal time schedule laid down in t h e loan contract a n d following from the present decision — of any loan granted after 30 June is however not sufficient to restore the initial situation since until the reimbursement date HSY has had at its disposal a financing that it normally would not have obtained from the market.

  Rambursare a orică ru i împrumut a cor dat d up ă 30 iunie — care respectă graficul normal de plată preze nt at î n contractul d e îm pr umut și în baza prezentei decizii — nu este suficientă pentru revenirea la situația inițială, deoarece, până la data rambursării, HSY dispunea de o finanțare pe care, în mod normal, nu ar fi obținut-o de pe piață.

  Această contribuție financiară consta în deschiderea unei linii de credit de 9 miliarde de euro su b f or ma un ui contract de împrumut, o fe rtă care nu a fost niciodată acceptată de FT și nu a fost executată. The EESC believes that this issue could be solved by obliging lenders to present cost-benefit calculations and giving borrowers a reasonable period of time to decide whether to accept the proposal, possibly even after t h e loan contract h a s been signed.

  If the interest rate set in t h e loan contract i s b elow the latter interest rate, the market value immediately decreases below the nominal value of the loan. În cazul în care rata dobânzii mențio na tă î n contractul de împrumut e st e sub rata ulterioară a dobânzii, valoarea de piață scade imediat sub valoarea nominală a împrumutului. Another difference with measure P3 is that when t h e loan contract w a s signed on 31 May , two international firms had completed the acquisition of HSY and would invest in it.

  O altă diferență, comparativ cu măsura P3, este că, at un ci câ nd contractul de împrumut a fos t semnat la 31 mai , două societăți internaționale finalizaseră achiziționarea HSY și urmau să investească în această întreprindere. At the time when th a t loan contract w a s concluded, Mr Linder was domiciled in Mariánské Lázně Czech Republic and, pursuant to that contract, was under an obligation to inform the bank of any change of domicile.

  La data înche ie rii aces tu i contract d e credit , d omnul L indner domicilia în Mariánské Láznĕ Republica Cehă și, conform acestuia, avea obligația de a informa banca cu privire la orice schimbare de domiciliu. A Czech bank, Hypoteční banka, and Mr Lindner, a German national, concluded a mort ga g e loan contract f o r the purpose of financing the purchase of immovable property.

  O bancă cehă, Hypoteční banka, și domnul Lindner, resortisant german, au în ch eiat un contract de împrumut ip ot ecar pentru finanțarea cumpărării unui bun imobil.

  In addition, such a solution ensures a fair balance between the rights of the applicant and those of the defendant in a case in which the defendant was under an obligation to inform the applicant of any change of address occurring after a long-term mort ga g e loan contract h a d been signed.

  În plus, această soluție asigură un just echilibru între drepturile reclamantului și drepturile pârâtului din moment ce acesta din urmă avea obligația de a-l informa pe cel dintâi cu privire la orice schimbare de adresă intervenită ulterior se mn ării un ui contract de împrumut im obili ar pe termen lung.

  Brussels, 10 January - Were you ever about to si gn a contract f o r a pers on a l loan , c re dit card, or other consumer credit and discovered that it was all working out more expensive than you had first expected?

  All rights reserved. History Favourites. Reverso for Windows It's free Download our free app. Join Reverso, it's free and fast! Register Login. These examples may contain rude words based on your search.

  These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "contractului de imprumut" in English. See examples translated by loan contract Noun 8 examples with alignment. See examples translated by loan agreement Noun 6 examples with alignment.

  De asemenea, conform contractului de împrumut din partea DGTF din , ENVC a acceptat să prezinte drept garanție veniturile rezultate din construcția anumitor nave pentru marina portugheză. Astfel, dacă Nitrogénművek nu rambursează împrumuturile, iar MFB solicită garanția, statul poate satisface creanțele acesteia din în baza contractului de împrumut.

  Thus, if Nitrogénművek fails to repay the loans and MFB calls the guarantee, the State can satisfy its claims from the pledges under the loan agreement. Această garanție reală a fost estimată de autoritățile portugheze la o valoare de aproximativ de milioane EUR la momentul semnării contractului de împrumut și a contractului de garanție [6].

  This collateral was estimated by the Portuguese authorities to be worth around EUR million when the loan agreement and the guarantee agreement were signed [6]. Ai citit textul mic al contractului de împrumut?

  Did you read the fine print on this loan contract? Similarly, the sale amount was to be increased if the annual interest on the loan agreement concluded between Fundacion Valencia and Bankia for the acquisition of the shares were to increase i. În ceea ce privește achitarea plății principale, Fondul IBG atrage atenția asupra dispoziției Codului Civil german potrivit căreia plata principală devine scadentă la încetarea contractului de împrumut cu excepția cazului în care contractul prevede altfel.

  As regards the repayment of the principal, the IBG Fund points out that the German Civil Code stipulates that the principal becomes due when the loan contract is terminated unless the contract provides otherwise.

  Source text

  Translation contract de împrumut

  Numai în cazul în care se presupune că Fondul pentru garanții de stat împrumut luat în considerare, în momentul stabilirii primei, diferitele aspecte ale împrumutului garantat, în special condițiile de rambursare 3 șică translation evaluare s-a recurs la așa-numitul principiu al investitorului în economia contract piață, a patra condiție din capitolul Romanian Durata instrumentului de împrumut. The Translation collateral loans and securities lending scheme. Translator Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. English tranche of a împrumut. According to the Împrumut authorities, the translation of BPP's licence by the Bank contract Portugal implies such dissolution and, therefore, under the contract the loan amounts became due and were called in by the bank acting as contract under the loan agreement. În ceea ce privește achitarea plății translation, Fondul IBG atrage atenția asupra contract Codului Civil german potrivit căreia plata principală devine scadentă la împrumut contractului de împrumut cu excepția cazului în care contractul prevede altfel.

  Human contributions

  These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "securities lending" in Romanian. See examples translated by împrumut de titluri 17 examples with alignment. See examples translated by împrumut de valori mobiliare 6 examples with alignment. See examples containing împrumutul de valori mobiliare 3 examples with alignment.

  Each repo and securities lending contract shall be reported in as many rows as needed to provide the information requested. Fiecare contract repo și fiecare contract de dare cu împrumut de titluri de valoare se raportează în atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a prezenta informațiile solicitate.

  The CBI's collateral loans and securities lending scheme. Împrumuturile garantate și mecanismul de împrumut de valori mobiliare ale CBI. Măsurile care au făcut obiectul evaluării preliminare în temeiul Deciziei nr. Lender in a securities lending : amount received as guarantee at the contract inception. Creditor într-o tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare: suma primită drept garanție la începutul contractului.

  Institutions shall report to the competent authorities the level, at least in aggregate terms, of their repurchase agreements, securities lending and all forms of encumbrance of assets. Instituțiile raportează autorităților competente, cel puțin sub formă agregată, nivelul acordurilor lor repo, al operațiunilor de împrumut de titluri și al tuturor formelor de grevare de sarcini a activelor. The purpose of this securities lending is to improve market functionality and to maintain liquidity in the market for bond series that the GDM is building up.

  Reverso for Windows It's free Download our free app. Join Reverso, it's free and fast! Register Login. These examples may contain rude words based on your search. These examples may contain colloquial words based on your search.

  Translation of "contractului de imprumut" in English. See examples translated by loan contract Noun 8 examples with alignment. See examples translated by loan agreement Noun 6 examples with alignment. De asemenea, conform contractului de împrumut din partea DGTF din , ENVC a acceptat să prezinte drept garanție veniturile rezultate din construcția anumitor nave pentru marina portugheză. Astfel, dacă Nitrogénművek nu rambursează împrumuturile, iar MFB solicită garanția, statul poate satisface creanțele acesteia din în baza contractului de împrumut.

  Thus, if Nitrogénművek fails to repay the loans and MFB calls the guarantee, the State can satisfy its claims from the pledges under the loan agreement. Această garanție reală a fost estimată de autoritățile portugheze la o valoare de aproximativ de milioane EUR la momentul semnării contractului de împrumut și a contractului de garanție [6]. This collateral was estimated by the Portuguese authorities to be worth around EUR million when the loan agreement and the guarantee agreement were signed [6].

  O bancă cehă, Hypoteční banka, și domnul Lindner, resortisant german, au în ch eiat un contract de împrumut ip ot ecar pentru finanțarea cumpărării unui bun imobil. In addition, such a solution ensures a fair balance between the rights of the applicant and those of the defendant in a case in which the defendant was under an obligation to inform the applicant of any change of address occurring after a long-term mort ga g e loan contract h a d been signed.

  În plus, această soluție asigură un just echilibru între drepturile reclamantului și drepturile pârâtului din moment ce acesta din urmă avea obligația de a-l informa pe cel dintâi cu privire la orice schimbare de adresă intervenită ulterior se mn ării un ui contract de împrumut im obili ar pe termen lung.

  Brussels, 10 January - Were you ever about to si gn a contract f o r a pers on a l loan , c re dit card, or other consumer credit and discovered that it was all working out more expensive than you had first expected? Bruxelles, 10 ianuarie - Ați fost vreodată pe punctul de a s emna u n contract p en tru un împrumut pers on al, carte de credit sau alte credite de consum și ați descoperit că este mai scump decât v-ați așteptat?

  Prezenta propunere este, într-adevăr, proporțională, deoarece oferă un sprijin sporit din fondurile structurale și din Fondul de coeziune statelor membre care se confruntă cu dificultăți sau sunt amenințate de dificultăți grave, cauzate de evenimente excepționale, situate în afara controlului lor și care se încadrează în condițiile prevăzute de Regulamentul UE nr.

  As regards State guarantees granted after 30 June , the Commission will use the same approach: for the period for the pay-out of the guaran te e d loan u n ti l the termination of the guarantee — whether following the normal calendar laid down in the guara nt e e contract o r f ollowing from the present decision — the Commission will order the recovery of the difference between the cost of the guaran te e d loan i nt erest rate paid to the bank plus guarantee premium paid and the reference rate for Greece increased by basis points.

  În ceea ce privește garanțiile de stat acordate după 30 iunie , Comisia va folosi aceeași abordare: pentru perioada de plată a împrumutulu i garan tat până la înce ta rea garanției, fie că se respectă graficul uzual pre ze ntat în contractul de g aran ți e, fie că este în conformitate cu această decizie, Comisia va cere recuperarea diferenței dintre costul împrumutu lu i gar ant at rata dob ân zii p lă tite băncii plus prima de garanție plătită și rata de referință pentru Grecia, crescută cu de puncte de bază.

  Article 49 EC must be interpreted as precluding a legislative provision of a Member State, such as that in issue in the main proceedings, which provides for the grant of a tax credit on income fr o m loans p r ov ided to certain companies for the acquisition of new assets used on the national territory subject to the condition that the right to use the asset is not transferred, by the company which acquired it through t h e loan c o nf erring entitlement to the tax credit or by any other company in the same group, to third parties other than members of that group established in that Member State.

  Articolul 49 CE trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții dintr-un stat membru, precum cea în cauză în acțiunea principală, care prevede acordarea u nui credit fis ca l pentru veniturile d in împrumuturi ac or date anumitor societăți pentru achiziționarea de bunuri noi utilizate pe teritoriul național cu condiția ca dreptul de folosință asupra bunului să nu fie cedat, de societatea care l-a achiziționat prin intermedi ul unui împrumut care dă dreptul la creditul fiscal sau de orice altă societate care aparține aceluiași grup, altor terți decât membrii grupului în cauză stabiliți în statul membru respectiv.

  Only assuming that the State Guarantee Fund took into account, in the assessment of the premium, the concrete characteristics of the guaran te e d loan , i n particular the conditions for repayment 3 and that it followed for its assessment the socalled market investor principle, would the fourth condition laid down in Chapter Numai în cazul în care se presupune că Fondul pentru garanții de stat a luat în considerare, în momentul stabilirii primei, diferitele aspecte ale împrumutului garantat, în special condițiile de rambursare 3 șică în evaluare s-a recurs la așa-numitul principiu al investitorului în economia de piață, a patra condiție din capitolul Consequently, the Commission considers that, in order to facilitate access to finance and encourage long-term investment, Member States should have the possibility to determine the maximum amount of invest me n t loan c o nc erned by a guarantee on the basis of the total annual wage bill of the beneficiary for , or on the basis of the Community average labour costs established by Eurostat and specified in the present communication.

  Prin urmare, Comisia consideră că, pentru a facilita accesul la finanțare și a încuraja investițiile pe termen lung, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a determina suma maximă a împrumutului pentru investiții, care face obiectul unei garanții pe baza costului salarial anual total al beneficiarului pentru sau pe baza mediei costurilor salariale la nivelul Comunității stabilite de Eurostat și specificate în prezenta comunicare.

  Current searches: zori de zi , floor space , republica federală germania , consciously , agent de reducere , auxiliary , american , lucrative , e-book , 2-fach , procedurile , illustration , șarjele , suspense , treninguri. Most frequent English dictionary requests: , -1k , -2k , -3k , -4k , -5k , -7k , k , k , k , k , k , k Most frequent Romanian dictionary requests: , -1k , -2k , -3k , -4k , -5k , -7k , k , k , k , k , k , k. Please click on the reason for your vote: This is not a good example for the translation above.

  The wrong words are highlighted.

  Contractul de novatie imprumut

  It does not match împrumut search. Fiecare contract repo și fiecare contract translation dare cu împrumut de titluri de valoare se raportează în atâtea rânduri câte sunt necesare împrumut a prezenta informațiile solicitate. In the second case, contract, it considers that t h e loan contract s h ou ld be transferred to another financial institution. Exact: Creditor într-o tranzacție de dare cu împrumut de translation de valoare: suma primită drept garanție la începutul contractului. Debt securities. It should not be summed up with the orange contract The translation is wrong or of bad quality.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *